PL EN


2010 | nr 5 | 56-69
Article title

Mikroekonomiczny i makroekonomiczny rachunek dochodów rolniczych

Title variants
Micro- and Macroeconomic Account of Agricultural Revenues
Languages of publication
PL
Abstracts
Przedmiotem tego artykułu jest analiza dochodów rolniczych w Polska Obserwacje prowadzone na poziomie mikro-i makro-ekonomicznym obejmują lata 2004-2007. Źródłem danych mikroekonomicznych są badania budżetów gospodarstw domowych -BGD, prowadzone przez GUS . Dane makroekonomiczne pochodzą z rachunków ekonomicznych dla rolnictwa -RER. Oba rachunki są źródłem danych o dochodzie rolniczym. Przedmiotem obserwacji były także: dopłaty bezpośrednie i inne subwencje, świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej.
EN
The analysis of the agricultural revenues in Poland is the subject of the article. Observations conducted on micro- and macro-economic levels apply to years 2004-2007. The household budgets surveys were the source of microeconomic data. Macro-economic data comes from The Economic Accounts for Agriculture. Both calculations belong to the category of agricultural revenue in common. The agricultural revenue together with social and welfare benefits constitute the main source of available incomes of the farmers' households. From the time of Poland's access to UE structures, subsidies are essential part of agricultural revenue. Subsidies stimulate growth of agricultural goods production. Changing structure of revenues shows growing interest of active farmers in working on their own farms. (original abstract)
Year
Issue
Pages
56-69
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Budżety gospodarstw domowych... (2004, 2005, 2006, 2007, 2008), GUS.
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r. (2008), GUS.
 • Hicks J. R. (1975), Wartość i kapitał, PWN, Warszawa.
 • Metodyka badania budżetów gospodarstw domowych (1999), GUS.
 • Rojewski M., Rychlik T., Stańko S. (1987), Czynniki kształtujące poziom produkcji i dochodów w rolnictwie, PWRiL, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2008 (2009), GUS.
 • Rocznik Statystyczny RP... (2006, 2007, 2008, 2009), GUS.
 • Rolnictwo w... (2007 i 2009), GUS.
 • Rozporządzenie (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 grudnia 2003 r. dotyczące rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie.
 • Szpojankowska J. (2006), Analiza wpływu dopłat bezpośrednich na wyniki produkcyjno-ekonomiczne polskiego rolnictwa, [w:] "Roczniki Naukowe", tom VIII, z. 4, Warszawa - Poznań.
 • Woś A., Tomczak F. (1984), Ekonomika rolnictwa - zarys teorii, PWRiL, Warszawa.
 • Zegar J. S. (2008), Dochody rolników po akcesji do Unii Europejskiej, Raport, [w:] "Realia i co dalej", nr 3 (06).
 • Zegar J. S. (2001), Uwagi o badaniach gospodarstw domowych rolników, [w:] "Wiadomości Statystyczne", nr 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000167908649
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.