PL EN


2010 | nr 7 | 1-12
Article title

Wykorzystanie estymatora fixed effect do modelowania importu na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej

Authors
Title variants
Using the Fixed Effect Estimator to Model Import of Vysehrad Group States as Example
Languages of publication
PL
Abstracts
Przystąpienie do UE nowych krajów miało wpływ na geograficzną i towarową strukturę ich wymiany handlowej. Dotyczy to m.in. państw Grupy Wyszehradzkiej. Grupę tę tworzą: Polska, Republika Czeska, Słowacja i Węgry, współpracujące od 1991 r. Położenie geograficzne, ścisła współpraca, identyczny staż członkostwa w UE skłaniają do porównania konkurencyjności ich gospodarek poprzez porównawczą analizę ich poziomu i struktury, jak i dynamiki wymiany handlowej. Celem artykułu jest pokazanie możliwości zastosowania modeli danych panelowych do analizy zmian wartości importu krajów Grupy Wyszehradzkiej. W obliczeniach wykorzystano dane pochodzące z raportów Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour Organisation) za pośrednictwem bazy danych brytyjskiej firmy Euromonitor: Global Market Information Database (GMID).
EN
The EU accession of new countries had influence on geographic and commodity trade structure. This concerns i.a. Vysehrad Group States. Geopolitical location and close cooperation as well as similar membership stage of the countries provoke to compare the competitiveness of their economies by a comparative analyzing their level and structure as well as trade. The aim of the article is to show possibilities of using data panel models in analyze of import value changes of Vysehrad Group States. Area and commodity trade structures of surveyed countries were exposed in created data panels. The results permit comparing the import sensitivity to export value changes taking into consideration identification possibilities of non-observed factors. (original abstract)
Year
Issue
Pages
1-12
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
  • Greene W. (2000), Econometric Analysis, Prentice Hall International.
  • Kośko M., Osińska M. (red.), Stempińska J. (2007), Ekonometria współczesna, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000168281109
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.