PL EN


2015 | 1 | 60-75
Article title

Zależność między miejscem zamieszkania na wsi i w mieście a głównym źródłem utrzymania ludności

Content
Title variants
EN
The Relationship between Place of Residence in Rural and Urban Areas and the Main Source of Livelihood of the Population
FR
Corrélations entre la résidence rurale/urbaine et la principale source de moyens d’existence de la population
RU
Зависимость между местом проживания в деревне и в городе и главными источниками средств на содержание населения
Languages of publication
PL EN FR RU
Abstracts
RU
Целью статьи является обследование прочности связи между местом проживания населения Польши и их главным источником средств на содержание на основе двух последних всеобщих переписей населения проводимых в 2002 г. ив 2011 г. В обследовании был использован критерий незaвисимости хи-квадрат Пирсона и коэффициент V Крамэра для оценки изменения зависимости между местом проживания и главным источником доходов, которая имела место в межпереписный период. Проведенный анализ показал, что разница между городом и деревней в зависимости от источников дохода за 9 лет значительно уменьшилась. Эта точность наблюдается при сопоставлении в обследуемых годах доли населения, которого наемный труд был главным источником средств на содержание, а также доли населения, которого главным источником средств на содержание является самозанятость кроме сельского хозяйства, самозанятость в сельском хозяйстве, частная собственность или работа без зарплаты.
PL
Celem opracowania jest zbadanie siły związku między miejscem zamieszkania mieszkańców Polski a ich głównym źródłem utrzymania na podstawie dwóch ostatnich spisów powszechnych przeprowadzonych w 2002 r. i 2011 r. W badaniu wykorzystano test niezależności chi-kwadrat Pearsona oraz współczynnik V Cramera do oceny zmiany zależności pomiędzy miejscem zamieszkania a głównym źródłem dochodów, która zaszła w okresie międzyspisowym. Przeprowadzona analiza pokazała, że różnica między miastem i wsią w zależności od źródeł dochodu uległa na przestrzeni dziewięciu lat znacznemu zmniejszeniu. Prawidłowość tę zaobserwowano dokonując porównań między badanymi latami udziałów ludności, której praca najemna była głównym źródłem utrzymania, jak też udziałów ludności, której głównym źródłem utrzymania była praca na własny rachunek poza rolnictwem, praca na własny rachunek w rolnictwie, własność bądź źródła niezarobkowe.
EN
The aim of the study is to examine the strength of the association between the place of residence of the Polish population and their main source of income on the basis of the last two censuses carried out in 2002 and 2011. The study used Pearson chi-square test of independence and Cramer's V coefficient to assess the relationship between the changes in residence place and the main source of income, which occurred between the two last censuses period. The analysis showed that the difference between urban and rural areas, depending on the source of income has been over nine years significantly reduced. This regularity was observed by comparisons between the study years the shares of the population, which wage labor was the main source of income, as well as the shares of the population, the main source of income was a self-employed outside agriculture, self-employment in agriculture, property or non-commercial sources. (original abstract)
Year
Issue
1
Pages
60-75
Physical description
Dates
published
2015-01
Contributors
author
 • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Aczel A. D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa
 • Buga J., Kassyk-Rokicka H. (2008), Podstawy statystyki opisowej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Jóźwiak J., Podgórski J. (1995), Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A. (2007), Statystyka. Podręcznik dla studiów ekonomicznych, Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", Warszawa
 • Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M. (2003), Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część II, PWN, Warszawa
 • Kukuła K. (2003), Elementy statystyki w zadaniach, PWN, Warszawa
 • Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna 2002 (2003), GUS
 • Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna 2011 (2013), GUS
 • Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. (1995), Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • Podgórski J. (2005), Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa
 • Pułaska-Turyna B. (2005), Statystyka dla ekonomistów, Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", Warszawa
 • Zeliaś A. (2000), Metody statystyczne, PWE, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171332771
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.