PL EN


2015 | 3 | 1-18
Article title

Wyznaczanie obszaru krytycznego przy testowaniu niezależności w tablicach wielodzielczych

Authors
Content
Title variants
EN
Determination of the Critical Area for Testing Independence in Multi-Feature Arrays
FR
Détermination de la zone critique durant le teste des independances relatives au tableau de contingence
RU
Определение критической области в тестировании независимости в многоразделительных таблицах
Languages of publication
PL EN FR RU
Abstracts
RU
В обследовании независимости признаков в многоразделительных таб-лицах самым популярным является статистика χ2 Пирсона. Для много-разделительных таблиц существуют определенные ограничения в области возможностей использования статистики χ2 Пирсона, но во время бы-стро развивающегося компьютерного оборудования можно их отменить определяя критические значения с помощью компьютерного моделирова-ния генерируя содержание многоразделительных таблиц. Целью статьи является предоставление готовой компьютерной имплементации напи-санной в программе VBA (Visual Basic for Applications). Представленная теория касающаяся многоразделительных таблиц и анализ примеров позволят провести тесты независимости с использованием статистики χ2 Пирсона для любого числа объектов в отдельных местах многоразде-лительной таблицы
W badaniu niezależności cech w tablicach wielodzielczych najbardziej popularną jest statystyka χ2 Pearsona. Dla tablic wielodzielczych istnieją pewne ograniczenia, co do możliwości stosowania statystyki χ2 Pearsona, jednak w dobie szybko rozwijających się komputerów można je znieść wyznaczając wartości krytyczne przy pomocy symulacji komputerowej generując zawartość tablic wielodzielczych. Celem pracy jest dostarczenie czytelnikowi gotowej implementacji komputerowej napisanej w edytorze VBA (Visual Basic for Applications). Lektura przedstawionej teorii dotyczącej tablic wielodzielczych oraz analiza zamieszczonych przykładów pozwoli czytelnikowi na przeprowadzenie testów niezależności z wykorzystaniem statystyki χ2 Pearsona przy dowolnej liczebności obiektów w poszczególnych komórkach tablicy wielodzielczej.
EN
In the study of the independence of characteristics in the multi-feature tables χ2 Pearson's statistics are the most popular. For multi-feature arrays, there are certain limitations as to the applicability of the χ2 Pearson's statistics, but in an era of rapidly developing computer setting can be abolished with the critical value of computer simulation to generate the contents of multi-feature tables. The aim of the study is to provide the reader with a ready computer implementation, written in VBA editor (Visual Basic for Applications). Reading the presented theory for multi-feature tables and analysis of the examples allow the reader to carry out independent tests using χ2 Pearson's statistics at any number of objects in each multi-feature table cells.
Year
Issue
3
Pages
1-18
Physical description
Dates
published
2015-03
Contributors
  • Akademia Pomorska w Słupsku
References
  • Campbell I. (2007), Chi-squared and Fisher-Irwin tests of two-by-two tables with small sample recommendations, "Statistics in Medicine", Vol. 26
  • Cochran W. G. (1952), The x2 test of goodness of fit, Annals of Mathematical Statistics", Vol. 23, No. 3
  • David H. A. (1970), Order statistics, Wiley, New York
  • Pearson E. S. (1947), The choice of statistical tests illustrated on the interpretation of data classed in a 2x2 table, "Biometrika", Vol. 34
  • Pearson K. (1900), On the criterion that a given system of deviations from the probable in the case of a correlated system of variables is such that it can be reasonbly supposed to have arisen from random sampling, "Philosophy Magazine Series", Series 5, Vol. 50
  • Shier R. (2004), The Chi-squared test for two-way tables, Mathematics Learning Support Centre
  • Sulewski P. (2013), Modyfikacja testu niezależności, "Wiadomości Statystyczne", nr 10, GUS
  • Yates F. (1934), Contingency table involving small numbers and the x2 test, "Journal of the Royal Statistical Society" (Supplement), No. 1
  • Yates D., Moore D., McCabe G. (1999), The Practice of Statistics (1st Ed.), New York, W. H. Freeman.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171348687
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.