PL EN


2015 | 6 | 41-53
Article title

Zrównoważenie ekonomiczne gospodarstw rolnych na podstawie danych Powszechnego Spisu Rolnego 2010

Content
Title variants
EN
Economic Sustainability of Agricultural Holdings on the Basis of the Data of the Agricultural Census 2010
FR
Mise en équilibre économique des ménages agricoles sur la base des données provenant du Recensement Agricole 2010
RU
Экономическое сбалансирование земледельческих хозяйств на основе данных из Всеобщей сельскохозяйственной переписи 2010
Languages of publication
PL EN FR RU
Abstracts
RU
Измерение сбалансирования сельского хозяйства является сложным. Обсуждаются разные предложения и попрежнему нет общепринятых его измерителей. Это касается также сбалансирования сельского хозяй-ства в экономическом подходе. Касается это также сбалансирования земледельческих хозяйств, хотя нет полного совпадения между этими понятиями (сбалансированием земледельческих хозяйств и сбалансированием сельского хозяйства). Целью статьи является представление предложений измерения экономического сбалансирования земледельческих хозяйств с использованием данных Всеобщей сельскохозяйственной переписи 2010 г. На их основе были определены величины показателей экономического сбалансирования земледельческих хозяйств. Были приняты следующие пока-затели: продуктивности земель, экономическая эффективность работы, ориентация на рынок хозяйств, а также источники доходов и средств на содержание домашних хозяйств. Анализом были охвачены индивидуальные земледельческие хозяйства площадью не менее 1 гектара земельных угодий с выделением четырех групп площади. Сопоставляя результаты хозяйств с разной рыночной активностью и направленные на земледельческую деятельность с обследуемыми хозяйствами в целом можно констатировать, что субъекты экономически устойчивые чаще ведут про-экологическую сельскохозяйственную деятельность.
Mierzenie zrównoważenia rolnictwa jest bardzo złożone. Wysuwane i dyskutowane są różne propozycje i nadal nie ma ogólnie przyjętych jego mierników. Dotyczy to również zrównoważenia rolnictwa w aspekcie ekonomicznym. Odnosi się to także do zrównoważenia gospodarstw rolnych, aczkolwiek nie ma pełnej zbieżności między tymi pojęciami (zrównoważeniem gospodarstw rolnych i zrównoważeniem rolnictwa). Celem artykułu jest przedstawienie propozycji pomiaru zrównoważenia ekonomicznego gospodarstw rolnych z wykorzystaniem danych Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r. Na ich podstawie ustalono wartości wskaźników zrównoważenia ekonomicznego gospodarstw rolnych. Przyjęto następujące wskaźniki: produktywność ziemi, wydajność ekonomiczna pracy, orientacja rynkowa gospodarstw oraz źródła dochodów i utrzymania gospodarstw domowych. Analizą objęto indywidualne gospodarstwa rolne o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych z wyodrębnieniem czterech grup obszarowych. Odnosząc wyniki gospodarstw o różnej aktywności rynkowej oraz ukierunkowanych na działalność rolniczą do ogółu badanych gospodarstw można stwierdzić, że podmioty zrównoważone w zakresie ekonomicznym częściej prowadzą prośrodowiskową działalność rolniczą.
EN
Measuring the level of agriculture sustainability is very complex. Different proposals are presented and discussed, and still, there is no generally accepted measures of the sustainability of agriculture. This problem also concerns economic sustainability of agriculture. Sustainability of agricultural holdings determines the sustainability of agriculture, although these notions are not identical. The purpose of the article is to present proposals for measuring the economic sustainability of agricultural holdings on the basis of Agricultural Census 2010 data. This article sets the following indicators of the economic sustainability: land productivity, labour profitability, farms market activity and sources of households' income and maintenance. The analysis concerns individual agricultural holdings with at least 1 ha of agricultural land and it is also carried out in four area groups. (original abstract)
Year
Issue
6
Pages
41-53
Physical description
Dates
published
2015-06
Contributors
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
References
 • Goraj L., Bocian M., Cholewa I., Nachtman G., Tarasiuk R. (2012), Współczynniki Standardowej Produkcji ,,2007" dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych, FADN, Warszawa
 • Huylenbroeck G. van, Durand G. (red.) (2003), Multifunctional Agriculture. A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development, Ashgate, Hampshire- Burlington
 • Instrukcja dla rachmistrza spisowego w sprawie wypełniania formularza do powszechnego spisu rolnego oraz badania metod produkcji rolnej w 2010 r. (2010), GUS
 • Jankowiak J., Bieńkowski J. (2007), Syntetyczna ocena zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych, "Fragmenta Agronomia", t. 3, nr 95
 • Majewski E. (2008), Trwały rozwój i trwałe rolnictwo - teoria a praktyka gospodarstw rolniczych, SGGW
 • Pretty J. (2008), Agricultural Sustainability: Concepts, Principles and Evidence, "Philosophical Transactions of the Royal Society B", No. 363, źródło: rstb.royalsocietypublishing.org
 • Reaping the Benefits: Science and the Sustainable Intensification of Global Agriculture (2009), "The Royal Society", No. 10, London
 • Toczyński T., Wrzaszcz W., Zegar J. St. (2013), Zrównoważenie polskiego rolnictwa. Powszechny Spis Rolny 2013, GUS
 • Woś A., Zegar J. St. (2002), Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa
 • Wrzaszcz W. (2012), Poziom zrównoważenia indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce (na podstawie danych FADN), IERiGŻ-PIB, "Studia i Monografie", nr 155, Warszawa
 • Zegar J. St. (2012), Współczesne wyzwania rolnictwa, WN PWN, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171388689
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.