PL EN


2015 | 7 | 74-89
Article title

Wpływ czasowych migracji zagranicznych na perspektywy demograficzne Polski

Authors
Content
Title variants
EN
The Impact of Temporary Migration for Demographic Perspective in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem podjętej analizy jest przedstawienie, jak mogą się zmienić perspektywy ludnościowe Polski, jeżeli potraktujemy tę najnowszą emigrację czasową jako odpływ o charakterze długookresowym lub definitywnym. W perspektywie demograficznej emigracja czasowa może mieć wpływ na: - obecny stan i strukturę wieku ludności Polski, - strumień urodzeń ze względu na wyjazdy młodych osób, - przyszły stan i strukturę wieku ludności, wynikające z tych dwóch czynników. W takiej też kolejności przedstawiono demograficzne konsekwencje emigracji czasowej trwającej przynajmniej 12 miesięcy. W analizie celowo pominięto tzw. krótkookresowych emigrantów czasowych, przebywających za granicą od 3 do 12 miesięcy, ponieważ uznano, że ich plany migracyjne mogą być wciąż nieprecyzyjne lub ograniczać się wyłącznie do mobilności cyrkulacyjnej. W obliczeniach dotyczących stanu ludności Polski w przyszłości uwzględniono również imigrantów czasowych mieszkających w Polsce przez okres co najmniej 12 miesięcy zarejestrowanych w NSP 2011. Dzięki temu analiza w większym stopniu odzwierciedla mające obecnie miejsce rzeczywiste międzynarodowe przepływy ludności. (fragment tekstu)
EN
The National Population Census 2011 showed that over 2 million of Polish citizens have been temporarily staying abroad for at least 3 months. The aim of analysis is to present an impact of temporary emigration on the present and future demographic situation of our country, especially the change in the population size and number of births, as well as the advancement of aging process in the coming years. The results of the census 2011 indicate that the population losses due to temporary emigration may exceed 10% in the age groups 25-29 and 30-34. The results for 2014-2050 based on the CSO modified forecast including temporary emigration and immigration show a relevant decrease in the number of population at the age of economic activity. The possible return of emigrants could counteract the depopulation of our country, but in the long run will be intensified by the aging of the population. (original abstract)
Year
Issue
7
Pages
74-89
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Anacka M., Fihel A. (2014), Demographic impact of recent outmigration from Poland, referat ^prezentowany na European Population Conference, Budapeszt, 25-28 czerwca
 • Baza Demografia (2013), GUS, http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia
 • Bijak J., Kicinger A., Kupiszewski M. (2007), Studium metodologiczne oszacowania rzeczywistej liczby ludności Warszawy, "Working Paper", No. 2, Central European Forum for Migration Research, Warszawa
 • Births in England and Wales by parents' country of birth, 2012 (2013), Office for National Statistics, dostęp z 29.08.2013 r., http://www.ons.gov.uk/ons/rel/vsob1/parents-country-of-birth--england-and- wales/2012/sb-parents-country-of-birth-2012.html
 • Childbearing of UK and non-UK born women living in the UK - 2011 census data (2014), Office for National Statistics, dostęp z 4.02.2014 r., http://www.ons.gov.uk/ons/rel/fertility--analysis/childbearing-of-uk-and-non-uk-born-women-living-in-the-uk/2011- census-data/article--childbearing-of-uk-and-non-uk-born-women-in-england-and-wales-using-2011-census-data.html
 • Conference of European statisticians. Recommendations for the 2010 censuses of population and housing (2006), United Nations Economic Commission for Europe, Eurostat, New York, Geneva
 • Gołata E. (2012), Spis ludności i prawda, "Studia Demograficzne", nr 161(1)
 • Grabowska-Lusińska I., Okólski M. (2008), Migracja z Polski po 1 maja 2004 r.: jej intensywność i kierunki geograficzne oraz alokacja migrantów na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej, "CMR Working Papers", nr 33(91), Warszawa
 • International Migration Outlook, The Annual Sopemi Report (2008), OECD, Paris
 • Jaźwińska E., Okólski M. Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 • Jończy R. (2010), Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole, Wrocław
 • Kupiszewski M., Bijak J. (2006), Ocena prognozy ludności GUS 2003 z punktu widzenia aglomeracji warszawskiej, "Working Paper", nr 1, Central European Forum for Migration Research, Warszawa
 • Migracje zagraniczne ludności. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (2013), GUS
 • Okólski M. (2004), Demografia zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 • Okólski M. (2012), Spatial Mobility from the Perspective of the Incomplete Migration Concept,"Central and Eastern European Migration Review", Vol. 1, No. 1, Warszawa
 • Paradysz J. (2005), Prognozowanie demograficzne dla małych obszarów na przykładzie miasta Poznania w latach 2005-2030, referat prezentowany na VI Konferencji Naukowej pt. Statystyka regionalna. Wielowymiarowa analiza statystyczna. Metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-społecznych, Poznań-Kiekrz, 13 -15.06.2005 r., cytat za: Kupiszewski, Bijak (2006)
 • Pool I. (2010), Age-structural transitions in industrialized countries, [w:] Tuljapurkar S. i in. (red.), Ageing in industrial advanced states: riding the age waves, International Studies in Population, "Springer Science & Business Media", Vol. 3
 • Prognoza ludności na lata 2014- 2050 (2014), GUS
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań - znaczenie i wpływ na spis ludności i mieszkań w Polsce (2014), GUS, dostęp z 1.07.2014 r.; http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Rozporzadzenie_PEU_i_Rady_ _w_sprawie_spisow_powsz_lud_i_mieszkan.pdf
 • Sakson B. (2002), Wpływ "niewidzialnych " migracji zagranicznych lat osiemdziesiątych na struktury demograficzne Polski, "Monografie i Opracowania", nr 481, SGH
 • Śleszyński P. (2004a), Regionalne różnice pomiędzy liczbą ludności według narodowego spisu powszechnego w 2002 r. i rejestrowaną na podstawie ewidencji bieżącej, "Studia Demograficzne", nr 145(1)
 • Śleszyński P. (2004b), Różnice liczby ludności wykazane w NSP 2002 - suplement, "Studia Demograficzne", nr 146(2)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171388729
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.