PL EN


2015 | 9 | 30-39
Article title

Statystyczna analiza innowacyjności regionów w Polsce

Content
Title variants
EN
Statistical Analysis of Regional Innovation in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem podjętych badań było przeprowadzenie analizy innowacyjności regionów Polski przy użyciu metod porządkowania liniowego wraz z oceną podobieństwa wyników. Szczególnej diagnozie poddano wartości cech syntetycznych z uwagi na przyjęte kryterium ogólne w kolejnych latach analizowanego przedziału badań, w tym podejściu bowiem taksonomiczny miernik rozwoju ustalono oddzielnie dla każdego roku w rozpatrywanym okresie 2005-2013. Na potrzeby hierarchizacji obiektów zastosowano natomiast odpowiednie miary agregatowe, tzw. syntetyczne mierniki rozwoju (SMR). (fragment tekstu)
EN
Regional innovation is a complex economic category and in the era of knowledge-based economy it determines regional development. The ambiguity of its measurement, which is the consequence of problems with the quantification of the test area as well as the difficulties arising from the lack or limited availability of certain empirical data, is a methodological challenge that makes scientific and public services of statistics play a huge role in the diagnosis of the problem. This issue has been developed and perfected for decades and recently research in this area has gained more importance. What proves to be extremely useful here are quantitative methods, in particular the methods of multivariate statistical analysis (SAW). In this article, by using the capabilities of public information databases of the CSO (GUS), a set of regional innovation indicators in Poland has been proposed - the set methodically convergent with EU guidelines. The region is associated with each of the sixteen existing voivodships. By using selected SAW methods changes in this area in recent years in Poland has been analyzed, including the assessment of the similarity of results over time. (original abstract)
Year
Issue
9
Pages
30-39
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Aldenderfer M. S., Blashfield R. K. (1984), Cluster Analysis, Sage, Beverly Hills
 • Grabiński T. (1984), Koncepcja badań efektywności procedur porządkowania liniowego, [w:] "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 181, Prace z zakresu prognozowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 • Innovation Union Scoreboard... (2013, 2014), European Union, Belgium
 • Jajuga K. (1987), Statystyka ekonomicznych zjawisk złożonych - wykrywanie i analiza niejednorodnych rozkładów wielowymiarowych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu", nr 371, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 • Janasz W. (2002), Proces innowacji w modelu działalności przedsiębiorstw, [w:] W. Janasz, K. Janasz, M. Prozorowicz, A. Śniadek, J. Wiśniewska (red.), Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Klóska R. (red.) (2007), Wybrane zagadnienia z prognozowania, Economicus, Szczecin
 • Klóska R. (2014), Innowacyjność regionów jako czynnik pobudzający funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce, [w:] E. Kicka (red.), Mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce w drugiej dekadzie XXI wieku. Aspekty makro-, mezo- i mikroekonomiczne, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: Studia Zarządzania i Finansów", nr 6, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
 • Kuszewski T., Sielska A. (2010), Użyteczna sztuka rankingów ekonomiczno-społecznych, "Współczesna Ekonomia", nr 1(13), Warszawa
 • Niedzielski P., Łobacz K. (2011), Istota współczesnych innowacji - specyfika, kierunki, trendy, [w:] J. Perenc, J. Hołub-Iwan (red.), Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa
 • Regional Innovation Scoreboard 2012 (2012), European Union, Belgium
 • Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa
 • Sokołowski A. (1984), Wybrane zagadnienia pomiaru i ważenia cech w taksonomii, [w:] "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 • Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem programu STATISTICA. PL na przykładach z medycyny, t. I, StatSoft, Kraków
 • Walesiak M. (1993a), Statystyczna analiza wielowymiarowa w badaniach marketingowych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu", nr 654, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 • Walesiak M. (1993b), Zagadnienie oceny podobieństwa zbioru obiektów w czasie w syntetycznych badaniach porównawczych, "Przegląd Statystyczny", zeszyt 1, Warszawa
 • Walesiak M. (2011), Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171389001
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.