Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 158 | 2 | 201-216

Article title

Actio pauliana s cudzím prvkom

Content

Title variants

EN
Actio pailiana with foreign element

Languages of publication

SK

Abstracts

EN
Under the Slovak law, fraudulent conveyance action is one of the creditor’s possible means of protection against the debtor’s legal act by which the assets are removed in order to deprive the creditor. The same or similar institute aiming to protect the creditor is to be found in the law of all European states belonging to the continental or Anglo-American legal culture. In this paper we shall focus on the cross-border credit protection under the European law. Due to the absence of direct legal regulation it is not clear under which rules can we set the jurisdiction and applicable law in the cross-border protection against debtors. In this paper we will try to outline possible ways for cross-border usine the institute of action pauliana.
CS
Jedným z prostriedkov ochrany proti právnemu úkonu, ktorým dlžník niečo scudzil zo svojho majetku v úmysle ukrátiť svojho veriteľa, je v českom ako aj v slovenskom právnom poriadku odporovacia žaloba. Rovnaký alebo porovnateľný inštitút sledujúci ochranu veriteľa môžeme nájsť v právnych poriadkoch všetkých európskych štátov patriacich či už do skupiny kontinentálnej právnej kultúry alebo angloamerickej právnej kultúry. V tomto príspevku sa zameriame na odporovaciu žalobu pri cezhraničnej ochrane veriteľa v európskom právnom priestore. Vzhľadom na absenciu výslovnej úpravy odporovateľnosti právnych úkonov v práve Európskej únie, nie je jasné, akými pravidlami sa je možné riadiť pri určovaní medzinárodnej právomoci súdu a rozhodného práva v situáciách, kedy veriteľ chce odporovať právnym úkonom svojho dlžníka a súčasne je prítomný cudzí prvok. V tomto príspevku sa pokúsime načrtnúť možné spôsoby ich určenia pre actio pauliana s cudzím prvkom.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.f00bb1fa-a61d-431d-9a38-4f0b615105a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.