Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 61 | 2 | 361-374

Article title

A typology of contact phenomena in medieval personal names (A historical onomastic survey based on medieval documents from Hungary):

Authors

Content

Title variants

CS
Typologie kontaktových jevů ve středověkých osobních jménech (historický onomastický přehled vycházející z maďarských středověkých dokumentů):

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Medieval Hungary was a multicultural country: beside the Hungarian majority it also had Turkic, German, Slavic, Walloon, Italian, etc. inhabitants. Although the majority of medieval documents were written in Latin, there are a number of charters written in other languages, such as German. This cultural and linguistic diversity provides an opportunity to investigate contact phenomena among different languages based on personal name phrases. The paper outlines the methodological adaptability and the limits of using given names, bynames or family names and name phrases in the investigation of contact phenomena. It introduces language and discourse contact phenomena on the level of spelling and orthography and the morphology and syntax of name phrases, based upon examples from charters written in Latin and German.
CS
Maďarsko bylo ve středověku multikulturní zemí: vedle maďarské většiny zde žili také obyvatelé turkického, germánského, slovanského, valonského, italského aj. původu. Ačkoli většina středověkých dokumentů byla psána latinsky, dochovalo se i mnoho listin v dalších jazycích, např. v němčině. Tato kulturní a jazyková diverzita poskytuje příležitost prozkoumat projevy jazykového kontaktu mezi různými jazyky na základě osobních jmen dochovaných v tomto materiálu. Článek se zabývá metodologickými možnostmi a omezeným využitím rodných jmen, příjmí nebo příjmení a jmenných spojení ve výzkumu kontaktních jevů. Představuje (pro)jevy jazykového kontaktu v jazyce a diskurzu na úrovni ortografie, morfologie a syntaxe jmenných spojení a vychází při tom z příkladů zapsaných v listinách latinsky nebo německy.

Journal

Year

Volume

61

Issue

2

Pages

361-374

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Acta onomastica, redakce, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.f059878b-f5cc-434d-8ff4-f9fac5e647c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.