Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 66 | 5 | 708-733

Article title

Od textu k dílu, od svědectví k příběhu : korespondence obrozenských spisovatelů v rukou současných editorů

Content

Title variants

EN
From the text to the work - from the testimony to the story  : correspondence between National Revival authors in the hands of present-day editors

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Předmětem této studie je analýza edičních strategií, které byly uplatněny v případě souborného, kriticky ověřeného vydání korespondence dvou významných spisovatelů 19. století, Boženy Němcové a Karla Havlíčka Borovského (edice vznikly v nedávné době, první z nich mezi lety 2003-2007, z druhé je k dispozici prozatím první svazek z roku 2016). Soustředěný materiál podle soudu autorky připravil editorům velmi náročný úkol. Vyžádal si totiž nejen uplatnění specifických textologických postupů, ale postavil je též před otázku samotné koncepce ediční práce. Její podstatou bylo více či méně přiznané úsilí vyrovnat se s dvojí, zdánlivě protikladnou,možností prezentace soukromého dopisu, kdy je na jedné straně dopis pojímán jako cenný historický pramen přibližující různé kulturní, politické či společenské souvislosti doby a na straně druhé mu může být rozuměno jako literárnímu dílo svého druhu (zvláště je-li jeho autorem tvůrčí osobnost typu Němcové či Havlíčka).
EN
This study analyses the editorial strategies deployed on the complete, critically verified edition of correspondence between two prominent 19th century writers, Božena Němcová and Karel Havlíček Borovský (the editions are recent: the first came about 2003–2007, while so far only the first volume for 2016 is available from the second one). In the opinion of the author the concentrated material provided the editors with a highly challenging task, as it required not only the application of specific textological procedures, but it also raised the issue of the overall conception of editorial work. Its basis was the more or less acknowledged effort to reconcile the twofold, apparently contradictory, options for presenting a private letter, when on the one hand the letter is conceived as a valuable historical source presenting various cultural, political and social contexts of the period and on the other hand it can be understood as a literary work of its kind (particularly if its author is a creative individual such as Němcová and Havlíček).

Year

Volume

66

Issue

5

Pages

708-733

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Česká literatura, redakce, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.f14eb9a0-f41f-446d-bc15-419a42efc463
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.