Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 38 | 1 | 53-85

Article title

Socially Necessary Impact/Time : Notes on the Acceleration of Academic Labor, Metrics and the Transnational Association of Capitals

Content

Title variants

CS
Sociálně nezbytný impakt/čas : poznámky o zrychlení akademické práce, metrikách a transnárodních asociacích kapitálů

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This article constitutes a contribution to the critique of the political economy of contemporary higher education. Its notes form, intended to open "windows" on the thorny issue of metrics permeating academia on both the local/national and global levels, facilitates a conceptualization of the academic law of value as a mechanism responsible for regulating the tempo and speed of academic labor in a higher education system subsumed under capital. First, it begins with a presentation of the Marxist approach to acceleration and measure. Second, it presents the academic law of value as a socially necessary impact/time. Third, it conceptualizes a figure of capital that operates in the contemporary global higher education system ("transnational association of capitals"). Fourth, it describes the conditions of operation of merchant capital within higher education and explores the close links of global university rankings, metadata providers, and the academic publishing industry. As a fifth and final point, the analysis turns to Central Eastern Europe and the case study of Poland to demonstrate that, to function properly, the academic law of value needs to be imposed by political means, that is, through policy reforms that establish and legitimize the sets of parameters and criteria for the evaluation of academic labor. In conclusion, the argument suggests that the domination of merchant capital over academic labor, resulting in the latter's ongoing and uncontrolled acceleration, cannot be overcome without addressing not so much the issue of private property but, first and foremost, the politically and socially defined metrics.
CS
Studie představuje příspěvek ke kritice politické ekonomie současného vyššího vzdělávání. Klade si za cíl prozkoumat problematiku metrik, které prostupují akademickým prostředím, a to jak na lokální/národní tak i globální úrovni. Formou poznámek autor konceptualizuje zákon akademické hodnoty jakožto mechanismus usměrňující tempo a rychlost práce v akademickém systému v němž převažuje logika kapitálu. V prvé řadě předkládá analýza marxistický pohled na zrychlení a měření; za druhé, konceptualizuje zákon akademické hodnoty jakožto společensky nezbytný impakt/čas. Za třetí, studie analyzuje charakter kapitálu, který operuje v současném systému globální akademie ("transnacionální asociace kapitálů"). Za čtvrté, studie popisuje podmínky fungování kupeckého kapitálu v akademii a zkoumá úzké propojení globálních žebříčků univerzit, poskytovatelů metadat a akademického publikačního průmyslu. Pátý a poslední bod se zaměřuje na středovýchodní Evropu, především na Polsko. Tímto předkládaná analýza dokládá, že proto, aby zákon akademické hodnoty fungoval, musí být zaveden politickými prostředky. To znamená skrze reformu politik, které ustavují a legitimizují soubor parametrů a kritérií pro hodnocení akademické práce. V závěru studie tvrdí, že dominance kupeckého kapitálu nad akademickou prací nemůže být překonána bez toho, aniž bychom se zaměřili především na politicky a sociálně definované metriky spíše než na otázku soukromého majetku.

Year

Volume

38

Issue

1

Pages

53-85

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Teorie vědy, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.f24689d1-4cd3-4485-95b4-f74ca75c2c71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.