PL EN


2011 | 3(45) | 81-99
Article title

Analiza koniunktury gospodarczej w ujęciu regionalnym na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego

Content
Title variants
EN
Analysis of a regional business cycle. The case of Warmian-Masurian Voivodeship
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Analyses of nationwide business cycles provide information on the length, course and phase of a current cycle. However, the nationwide cycle is not always convergent with the economic situation of individual regions. Discrepancies in this regard are often described in the literature. In this paper, we presented an analysis of the economic situation of Warmian-Masurian Voivodeship from 2008 to the 3rd quarter of 2010 in the context of the recent turbulence of the global and Polish economies. What is more, we evaluated the usefulness of multi-dimensional comparative analysis methods to assess the condition of the business cycle in Warmia and Mazury. We verified the view of Michael P. Niemira and Philip A. Klein (1994) concerning the relationship between regional development level and business cycle fluctuation vulnerability. Finally, we showed that less developed and less economically diversified regions are more prone to economic fluctuations.
PL
Analiza koniunktury ekonomicznej w skali kraju dostarcza informacji na temat długości, przebiegu i fazy cyklu, w której znajduje się gospodarka. Jednak sytuacja w kraju nie musi być zbieżna z kondycją gospodarczą poszczególnych regionów. Na rozbieżności w tym zakresie wskazuje się w literaturze przedmiotu. W artykule zaprezentowano analizę sytuacji gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim od początku 2008 r. do III kwartału 2010 r., uwzględniając występujące ostatnio zaburzenia w światowej i polskiej gospodarce. Ponadto rozważono na przykładzie Warmii i Mazur przydatność metod wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny koniunktury gospodarki regionalnej. Kolejnym celem artykułu była weryfikacja poglądu Michaela P. Niemiry i Philipa A. Kleina (1994) na temat zależności między poziomem rozwoju regionu a podatnością na wahania koniunktury. Wyniki analizy potwierdzają większą wrażliwość regionów o niskim poziomie rozwoju i niewielkim zróżnicowaniu gospodarczym na zmiany koniunkturalne, które można wyrazić za pomocą mierników syntetycznych.
Contributors
 • Rafal Warzala, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, Wydzial Nauk Ekonomicznych, ul. K. Obitza 2, 10-725 Olsztyn, Poland
References
 • Barczyk R., Kowalczyk Z., 1993, Metody badania koniunktury gospodarczej, Warszawa-Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bobrowicz S., 1999, Wahania cykliczne w gospodarce, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Carlino G., Sili K., 2001, "Regional income fluctuations. Common trends and common cycles", Review of Economics and Statistics, t. 83, nr 3, s. 446-456.
 • Crone T.M., 2005, "An alternative definition of economic regions in the United States based on similiarities in state business cycles", Review of Economics and Statistics, t. 87, nr 4, s. 617-626.
 • Hall R., Taylor J., 2007, Makroekonomia, tłum. J. Czekaj, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Herbst M., 2003, Koniunktura gospodarcza metropolii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Lubiński M., 2004, Analiza koniunktury i badanie rynków, wyd. 2, Warszawa: Elipsa.
 • Malina A., 2004, Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Monitor Bankowy, 12/2009.
 • Moore G.H., 1969, "Generating leading indicators from lagging indicators", Economic Inqury, t. 7, nr 2, s. 137-144.
 • Niemira M.R, Klein P.A., 1994, Forecasting financial and economic cycles, New York: Wiley.
 • Owyang M.T., Rapach D., Howard J., 2009, "States and the business cycle", Journal of Urban Economics, t. 65, nr 3, s. 181-194.
 • Snowdon B., Vane H., Wynarczyk R, 1998, Współczesne nurty teorii makroekonomii, przeł. A. Szeworski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Solomou S., 1998, Economic cycles: Long cycles and business cycles since 1870, Manchester: Manchester University Press.
 • Strahl D., 1990, Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Strony internetowe
 • www.stat.gov.pl/bilans
 • www.wus.olsztyn.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA104417
YADDA identifier
bwmeta1.element.f33fc950-8772-3351-9fd8-3861a242ef93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.