Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 157 | 9 | 705-722

Article title

Fundační principy a hranice jejich flexibility. K otázce možnosti dodatečných změn podmínek fungování svěřenských fondů a fundací

Content

Title variants

EN
Principles of Foundation-like Structures and Limits of their Flexibility. To the Question of the Possibility of Additional Changes of the Operating Conditions of Trust Funds and Foundations

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
a_Fundace a svěřenské fondy vykazují z funkcionálního pohledu shodné znaky, a proto je vhodné pojímat je ve vzájemné souvislosti. Svěřenský fond, transplantovaný do českého právního řádu jako jedna z forem „trust-like“ institutů, by měl být vykládán v kontextu, z historického pohledu bazálního, fundačního(nadačního) práva. Různé koncepční přístupy uplatňované v jednotlivých evropských jurisdikcích se významně liší co do flexibility fundačních forem, respektive mohutnosti hranic mezi fundací a korporací. „Foundation governance“ je otevřený koncept. Český občanský zákoník se přiklání k velmi flexibilní, liberální koncepci. Ta na jednu stranu otevírá v zásadě nepřeberné množství možností, na druhé straně přenáší na zakladatele riziko nevhodné volby, která ve výsledku může vést též až k celkové nefunkčnosti zvolené struktury.
EN
b_Foundations and trust funds (svěřenské fondy) show the same features from a functional point of view and therefore need to be tackled in mutual relation. The trust fund, transplanted into the Czech legal order as one of the forms of “trust-like” vehicles, should be interpreted in the context of (from the historical perspective) basal foundation law. The conceptual approaches applied in different European jurisdictions differ significantly in terms of the flexibility of the foundation forms, the strength of the boundaries between the foundation and the corporation respectively. “Foundation governance” is an open concept. The Czech Civil Code inclines to a very flexible, liberal attitude. On one hand, it opens in principle a plethora of possibilities; on the other hand, it transmits to the founder the risk of an inappropriate choice, which in turn can lead to a total malfunction of the chosen structure.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.fa125970-20a5-4f9b-9ebe-23912cc96bc6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.