PL EN


2016 | 10 | 3 | 40-50
Article title

Psychologická vzdálenost v kontextu vzdělávání

Content
Title variants
EN
Psychological distance in educational context
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
The construal level theory is a broadly accepted theory in social psychology, investigated by many researchers in recent years. Today the theory provides a research frame for variety of topics from the marketing and customer behaviour to cognitive functions, coping strategies or morality (Moss, 2016). In the heart of the theory there is the understanding of the mechanisms of construing mental representations and how those representations influence our thinking together with a context. In the following article we present an introduction to the construal level theory and many studies applying the findings into various fields of the psychological research. The key terms are abstractness / concreteness and the relationship of this dimension to the construct of psychological distance. Abstract and concrete mental representations are an important topic for understanding difficulties in learning and processing a school curriculum. Therefore we understand the construal level theory as an important approach that is applicable in a pedagogical psychology research. We offer our own point of view of the application of this theory in education, namely in the attitude research and abstract knowledge processing.
CS
Teorie úrovně interpretace (construal level theory) je všeobecně přijímanou a v posledních letech intenzivně zkoumanou teorií, původně v oblasti sociální psychologie. Dnes teorie úrovně interpretace poskytuje výzkumný rámec řadě zkoumaných témat v oblastech od marketingu a jednání spotřebitelů po výzkum kognitivních funkcí, copingových strategií nebo morálky (Moss, 2016). Podstatou teorie úrovně interpretace je porozumění mechanismu utváření mentálních reprezentací a způsobu, jakým mentální reprezentace a jejich kontext ovlivňuje naše myšlení. V předkládaném textu nabízíme úvod do teorie úrovně interpretace a seznamujeme čtenáře s řadou studií, které teorii úrovně interpretace aplikují na různé oblasti psychologického výzkumu. Klíčovými pojmy jsou rozměr abstraktnost / konkrétnost a vztah této dimenze na konstrukt tzv. psychologické vzdálenosti. Abstraktní a konkrétní mentální reprezentace jsou v oblasti vzdělávání důležitým tématem pro porozumění obtíží při zpracovávání látky. Chápeme proto teorii úrovně interpretace jako nosný přístup, aplikovatelný při výzkumu v pedagogické psychologii. Nabízíme vlastní pohled na využití této teorie pro potřeby vzdělávání, především v oblasti zkoumání postojů žáků a porozumění obtíží při práci s abstraktními poznatky.
Year
Volume
10
Issue
3
Pages
40-50
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.fadfcd6d-7d8d-4d94-9cdf-7aa724566cab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.