PL EN


2011 | 14 | 141-159
Article title

Finansowanie celów kultu religijnego realizowanego przez kościoły i inne związki wyznaniowe

Content
Title variants
EN
ON FUNDING THE PURPOSES OF WORSHIP CONDUCTED BY CHURCHES AND OTHER RELIGIOUS ASSOCIATIONS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z głównych zadań wykonywanych przez kościoły i inne związki wyznaniowe jest sprawowanie kultu religijnego. Do jego realizacji niezbędne są środki materialne, które podmioty wyznaniowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego mogą zdobywać w różny sposób. Celem artykułu jest ukazanie możliwości pozyskiwania środków materialnych wydatkowanych na cele kultu religijnego. Punktem wyjścia jest wyjaśnienie występującego w przepisach prawa pojęcia: „cele kultu religijnego” oraz dokonanie klasyfikacji środków wydatkowanych na te cele. Wśród sposobów pozyskiwania środków materialnych wskazać należy przede wszystkim dochody z przyjmowanych ofiar i darowizn, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, a także dotacje z budżetu państwa przeznaczone na ochronę i konserwację zabytków, które mogą stanowić pośredni sposób finansowania kultu religijnego. Obowiązujące rozwiązania, gwarantujące grupom religijnym pozyskiwanie środków na cele kultu religijnego, służą zaspokajaniu potrzeb religijnych swych wyznawców, choć z pewnością nie stanowią w tym zakresie przykładu idealnych rozwiązań.
EN
One of the main pursuits of churches and other religious associations is to conduct religious worship. This aim needs financial and material resources that religious entities may acquire in various ways in accordance with the provisions of Polish law. The article discusses the options of obtaining material resources expended for the purposes of religious worship. The starting point for the discussion is the explanation of the legal concept of 'purposes of religious worship' and categorization of funds earmarked for these purposes. Among the methods of securing financial resources there are: the income from offerings and donations, the income from conducted business activity, and state subsidies for environmental protection and conservation of historical monuments, which may be used as a means of indirect funding of religious worship. The existing legal solutions that guarantee religious groups a fund-raising capacity for the purposes of religious worship help satisfy the worshippers' religious needs, though certainly may not be considered perfect.
Contributors
 • Bartlomiej Pieron, Kielce, Poland
References
 • Kawałko A., Witczak H., Prawo spadkowe, Warszawa 2006.
 • Krukowski J., Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2005.
 • Małecki P., Mazurkiewicz M., CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2008.
 • Nowa encyklopedia powszechna PWN, I-Ł, t. 3, Warszawa 1996.
 • Niezbecka E., Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki, Warszawa 2008.
 • Pahl B., Majątek kościołów i innych związków wyznaniowych. Zasady opodatkowania, Olsztyn 2008.
 • Pietrzak M., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2010.
 • Rakoczy B., Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Stanisz P., Perspektywy zmiany systemu finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2009, t. 12, s. 5-33.
 • Tyrakowski M., Opodatkowanie dochodów Kościoła katolickiego w Polsce, Warszawa 2005.
 • Walencik D., Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 13, s. 261-277.
 • Walencik D., Nabywanie dóbr doczesnych przez osoby prawne Kościoła katolickiego w świetle prawa polskiego i prawa kanonicznego, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2004, t. 7, s. 157-179.
 • Zawiślak M., Prawne i finansowe aspekty działalności Funduszu Kościelnego w latach 1989-2009, w: Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy – dyskusje – postulaty, red. D. Walencik, Katowice–Bielsko-Biała 2009.
 • Zimoń H., Kult, w: Encyklopedia katolicka, t. 10, Lublin 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA10886
YADDA identifier
bwmeta1.element.fd388ad1-2b7c-376a-8ab7-24c405981682
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.