PL EN


2011 | 14 | 47-78
Article title

Realizacja tolerancji religijnej w XVII-wiecznym Marylandzie

Authors
Content
Title variants
EN
REALIZATION OF RELIGIOUS TOLERATION IN THE SEVENTEENTH CENTURY MARYLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Trudno nie zgodzić się z przyjętą przez większość badaczy tezą o funkcjonowaniu tolerancji religijnej w XVII-wiecznym Marylandzie, angielskiej kolonii złożonej w Ameryce w 1634 r. przez katolika Cecila Calverta, Lorda Baltimore. Wystarczy przypomnieć, iż przysięga gubernatora kolonii z 1648 r. była pierwszym amerykańskim aktem prawnym zawierającym słynną klauzulę swobodnej praktyki (free exercise of religion), a uchwalony w Marylandzie w 1649 r. An Act Concerning Religion pierwszą amerykańską ustawą gwarantującą przedmiotową swobodę wszystkim chrześcijanom. Badania zaprezentowane w niniejszym artykule pozwalają jednak postawić tezę, iż dla lordów Baltimore ostatecznym celem realizowanej w XVII-wiecznym Marylandzie tolerancji religijnej było wprowadzenie rozdziału kościoła od państwa w kolonii. Powyższe założenie pozwala na właściwe zrozumienie zarówno marylandzkich regulacji prawno-wyznaniowych jak i polityki tolerancji religijnej lordów Baltimore. Tytułem przykładu wskazać można na przeprowadzone przez władze Marylandu prześladowanie kwakrów, którzy z pobudek konfesyjnych odmawiali składania przysięgi wierności na rzecz Lorda Baltimore. Prześladowanie to pozostaje w sprzeczności z faktem, iż żaden z kwakrów, a nawet Żyd otwarcie przeczący boskości Chrystusa, nie zostali ukarani za bluźnierstwo przeciwko Trójcy Świętej, za który to czyn de iure groziła w XVII-wiecznym Marylandzie kara śmierci. Sprzeczność ta okaże się być jednak tylko pozorna, jeśli za podstawę powyższej polityki przyjmiemy realizację zasady rozdziału kościoła od państwa, gwarantującej świecki porządek w kolonii.
EN
For many historians it is certain that in the seventeenth century Maryland, an English colony founded in America in 1634 by a Catholic, Cecil Calvert, Lord Baltimore, there was religious toleration. It is difficult to disagree with this statement. The oath of the Governor of Maryland from 1648 was the first American legal document which used the famous free exercise clause. Furthermore, An Act Concerning Religion enacted in Maryland in 1649, was the first American legislative act which guaranteed the free exercise of religion to all Christians. However, as far as this paper is concerned, it was not religious toleration that Lords Baltimore finally wanted to achieve. Their real idea was the separation of the church and state. This is the most convincing explanation not only of the seventeenth century Maryland religious laws, but also of the politics of the Lords Baltimore in the field of religious toleration. For instance, the Maryland government persecuted Quakers, after on the base of their religion they refused to take an oath of fidelity to the Lord Baltimore. In contrast to that, not one Quaker or even Jew, who openly denied the divinity of Christ, was punished for blasphemy against the Holy Trinity, which was by the law a capital crime in the seventeenth century Maryland. The reason behind this confusing policy was the realization of the idea of the separation of church and state which guaranteed the secular order in the colony.
Contributors
 • Wydzial Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytet Papieski Jana Pawla II, ul. Kanoniczna 9, 31-002 Krakow, Poland, piotr.michalik@upjp2.edu.pl
 • Piotr Michalik, Wydzial Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytet Papieski Jana Pawla II, ul. Kanoniczna 9, 31-002 Krakow, Poland
References
 • Baran K., Z dziejów prawa karnego Anglii. Między Renesansem a Oświeceniem, XVI-XVIII w., Kraków 1996.
 • Besse J., A Collection of the Sufferings of the People Called Quakers, London 1753.
 • Carr L.G., D.W. Jordan, Maryland’s Revolution of Government, 1689-1692, Ithaca 1974.
 • Carr L.G., R.R. Menard, The Lords Baltimore and the Colonization of Maryland, w:Early Maryland in a Wider World, ed. D.B. Quinn, Detroit, Wayne State University 1982.
 • Carroll K.L., Maryland Quakers in the Seventeenth-Century, „Maryland Historical magazine” 1952, vol. 47.
 • Carroll K.L., Persecution of Quakers in Early Maryland (1658-1661), „Quaker History” 1964, vol. 53.
 • Coward B., The Stuart Age, England, 1603-1714, London & New York 1994.
 • Endy M.B., William Penn and early Quakerism, Princeton 1973.
 • Graham M.J., Meetinghouse and Chapel: Religion and Community in Seventeenth Century Maryland, w: Colonial Chesapeake Society, eds. L.G. Carr, P.D. Morgan, J.B. Russo, Institute of early American History and Culture, Williamsburg, Virginia 1988.
 • Graham M.J., Popish Plots: Protestant Fears in Early Colonial Maryland, 1676-1689, „Catholic Historical Review” 1993, vol. 79, no. 2.
 • Ives J.M., The Ark and the Dove: the Beginning of Civil and Religious Liberties in America, London-New York 1936.
 • Jordan D.W., The Miracle of this Age: Maryland Experiment in Religious Toleration, „Historian” 1985, vol. 47.
 • Jordan D.W., ’Gods Candle’ within government: Quakers and Politics in Early Maryland, „William and Mary Quarterly” 1982, vol. 39, no. 4.
 • Krugler J.D., ’With promise of Liberty in Religion’: The Catholics Lords Baltimore and Toleration in Seventeenth-Century Maryland, 1634-1692, „Maryland Historical magazine” 1984, vol. 79.
 • Krugler J.D., English and Catholic: The Lords Baltimore in the Seventeenth Century, Johns Hopkins university press, Baltimore 2004.
 • Lahey R.J., The Role of Religion in Lord Baltimore’s Colonial Enterprise, „Maryland Historical magazine” 1977, vol. 72.
 • Lecler J., Historia tolerancji w wieku reformacji, Warszawa 1964.
 • Mcconnell M.W., The Origins and Historical Understanding of Free Exercise of Religion, „Harvard Law review” 1990, vol. 103, no. 7.
 • Michalik P., Charter of Maryland as an Example of Proprietary Colonial Charter, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 5(2008), nr 1.
 • Michalik P., Prawne gwarancje realizacji zasady rozdziału kościoła od państwa w XVII-wiecznym Marylandzie, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2011, t. 11, nr 3.
 • Michalik P., Kształtowanie się rządu przedstawicielskiego w angielskiej kolonii Maryland w XVII stuleciu, w: Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, red. J. Przygodzki, M. Ptak, Wrocław 2010.
 • Michalik P., Prawne gwarancje realizacji zasady rozdziału kościoła od państwa w XVII-wiecznym Marylandzie, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2011, t. 11, nr 3.
 • Robak P., William Penn – reformator i polityk. Czas ideałów (1644-1681), Warszawa 2000.
 • Semmes R., Crime and Punishment in Early Maryland, Baltimore 1996.
 • Sweet W.W., The story of religion in America, New York 1950.
 • Winthrop J., The History of New England from 1630 to 1649, ed. J. Savage, 2 vols., Boston 1825.
 • Zieliński T.J., Roger Williams – twórca nowoczesnych stosunków państwo-kościół, Warszawa 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA10883
YADDA identifier
bwmeta1.element.fdd6efcd-7130-3e33-ae9d-9d9c6a8bd571
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.