Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 65 | 4 | 317-335

Article title

Searching for a more valid form of parental rating scales of preschoolers’ intellectual giftedness - development and validation of the Preschooler’s Ability Rating Scale (PARS)

Content

Title variants

CS
Pátrání po validnější formě rodičovské škály pro posouzení intelektového na-dání v předškolním věku - vývoj a validizace metody Preschooler’s Ability Rating Scale (PARS)

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Objectives. The aim of this study was to develop a new parental rating scale for identification of intellectually gifted preschoolers (4 to 6 years of age). This new scale, the Preschooler’s Ability Rating Scale (PARS), consists of two parts – PARS-PRE, which follows the principle of precocity and inquires about the age at which giftedness-relevant behavior appeared for the first time; and PARS-CUR, which focuses on the current level of abilities. Participants and setting. In total, 263 Czech mothers and 90 children participated in the main study. Hypotheses. PARS will have a two-dimensional structure corresponding to its two parts. Both parts will significantly correlate with scores on the Woodcock-Johnson: International edition II (WJ IE II COG). Statistical analysis. 1. Item analysis; 2. Exploratory factor analysis; 3. Correlational analyses with WJ IE II COG; 4. ROC analysis to evaluate the specificity and sensitivity. Results. Factor analysis suggests a three-factor structure – two of the factors correspond to the scale’s original parts, and the third factor reflects early reading and counting (4 items from the precocity part). The diagnostic accuracy of the first two factors is similarly low (rPRE = .33, rCUR = .25), but substantially higher for the early reading/counting factor (rLIT = .52). Additionally, parental ratings are, in general, based more on children’s verbal abilities than their nonverbal abilities. Given the low criterial validity, the authors do not recommend utilizing the PARS scale in practical setting, however, the conclusions are useful for further development of similarly-minded scales. Study limitations. Only 90 children were administered the WJ IE II COG – the small sample size affects the precision of parameter estimates. The parentsʼ sample consists only of mothers.
CS
Cíle. Cílem studie bylo vytvoření nové posuzo-vací škály pro identifikaci nadaných předškolá-ků ve věku 4-6 let. Tato nová metoda, Preschoo-ler’s Ability Rating Scale (PARS), má dvě části. První je PARS-PRE, která vychází z principu předčasné zralosti a její položky se zaměřují na věk, ve kterém rodiče poprvé pozorovali určité projevy chování, které mohou souviset s nadá-ním. Druhá je PARS-CUR, která se zaměřuje na aktuální úroveň schopností.Vzorek. Do hlavní části studie bylo zapojeno celkem 263 matek a 90 dětí z České republiky.Hypotézy. Posuzovací škála PARS bude mít dvoudimenzionální strukturu odpovídající jejím dvěma částem. Obě části budou silně korelovat se skóry baterie Woodcock-Johnson: Internatio-nal edition II (WJ IE II COG).Analýzy. 1. Položková analýza; 2. Explorační faktorová analýza; 3. Korelace s WJ IE II COG; 4. ROC analýza ke stanovení specificity a sen-zitivity.Výsledky. Výsledky faktorové analýzy naznačují třídimenzionální strukturu – dva faktory odpoví-dající dvěma částem škály a třetí faktor tvořený 4 položkami části PARS-PRE, které se zaměřují na časné čtení a počítání. Diagnostická přesnost dvou hlavních faktorů je srovnatelně nízká (rPRE= .33, rCUR = .25), výrazně vyšší je u třetího fak-toru (rLIT = .52). Dá se říci, že obecně je rodi-čovské hodnocení více založeno na verbálních schopnostech dítěte než na těch neverbálních. S ohledem na nízkou kriteriální validitu nelze doporučit škálu PARS pro využívání v praxi, závěry mohou být nicméně užitečné při vývoji podobně zaměřených nástrojů v budoucnu.Limity. Baterie WJ IE II COG byla administro-vána pouze 90 dětem – takto malý vzorek ovliv-nil přesnost odhadu parametrů. Do rodičovské-ho hodnocení škálou PARS se zapojily pouze matky.

Year

Volume

65

Issue

4

Pages

317-335

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
author
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.fe926c73-045d-4cb7-af48-ab27dd15217f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.