PL EN


Journal
2014 | 3 |
Article title

Потребности реформирования региональной политики в Украине: европейские ориентиры

Content
Title variants
W obliczu konieczności reformy polityki regionalnej na Ukrainie: orientacje europejskie
Потреби реформування регіональної політики в Україні: європейські орієнтири
The need for reform of the regional policy in Ukraine: European orientation
Languages of publication
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza zagadnienia struktury i zasad funkcjonowania ukraińskiego systemu władz regionalnych i samorządu lokalnego. Autor podejmuje się studiów nad wspomnianym zagadnieniem w ujęciu dynamicznym, z uwzględnieniem całego okresu istnienia niepodległej Ukrainy. Szczególną uwagę zwrócono na uwarunkowania prawno-instytucjonalne polityki regionalnej na Ukrainie i główne, wciąż nie rozwiązane problemy. Autor podkreśla pozytywne doświadczenia krajów UE w procesie reformowania systemu organów władzy wykonawczej na poziomie regionalnym i instytucji samorządowych – szczególnie dużo miejsca poświęca skutecznej reformie administracyjnej mającej miejsce w Polsce w 1990 r.
UK
В центрі уваги статті перебувають питання становлення української системи регіональ- ної виконавчої влади та місцевого самоврядування. Вони розглядаються упродовж всього пе- ріоду незалежності України. Головна увага приділяється правовим та інституційним основам регіональної політики в Україні, їх невирішеним проблемам. Наголошується на значенні дос- віду країн ЄС у реформуванні системи регіональної виконавчої влади та діяльності інститутів місцевого самоврядування, де особливо цінним є вдалий досвід здійснення адміністратив- но-територіальної реформи у Польщі упродовж 1990-х років.
EN
The article put in the center of analysis some critical issues of Ukrainian system of regional executives and local self-government. They have been considered throughout the whole period of National Independence. Main focus is made on the regional policy legal and institutional foundations in Ukraine as well as their unresolved issues. The importance of the EU member-states experience with regard to reforms and activity of regional executives and activity of local self-government institutes is underlined in the text. The author also paid a tribute towards positive sample of administrative-territorial reforms realized in Poland in 1990th..
Keywords
Journal
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2014
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/10052
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_10052
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.