PL EN


2013 | 294 |
Article title

Równania cen i płac oraz przepływów finansowych w modelu W8D-2010

Content
Title variants
PL
Equations of Prices, Wages And Financial Flows in W8D-2010
Languages of publication
Abstracts
EN
The article defines a system of price equations, the producer prices being its core. It is assumed that they depend both on output gap and production unit costs decomposed into labour costs, costs of imported goods approximated by exchange rate and other costs. As regards, the wage equations are built assuming a negotiation process between entrepreneurs, unions and government representatives. It implies that their real level depends on the rate of unemployment and in the long–run on the labour productivity. The financial flows are decomposed into the credits (loans) and deposits. Specific equations explain the incomes and expenditures of the state budget and the financial sector. A submodel explains the balance of payment items.
PL
W artykule zaprezentowano system równań cen, którego podstawę stanowią ceny producenta. Przyjęto, iż ceny te zależą od luki produkcyjnej i jednostkowych kosztów produkcji, które z kolei można zdekomponować na koszty pracy, koszty dóbr importowanych aproksymowane kursem walutowym i pozostałe. W odniesieniu do płac założono, iż kształtowane są one w drodze negocjacji płacowych pomiędzy przedsiębiorcami, związkami zawodowymi i przedstawicielami rządu, co implikuje zależność płacy realnej od stopy bezrobocia, a w długim okresie od wydajności pracy. Przepływy finansowe zostały natomiast zdekomponowane na kredyty i depozyty. Wyodrębniono równania objaśniające dochody i wydatki budżetu państwa oraz sektora finansowego, a także składowe bilansu płatniczego.
Keywords
Year
Volume
294
Physical description
Dates
published
2013
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/10501
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_10501
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.