PL EN


2014 | 18 |
Article title

Wykorzystanie funduszy strukturalnych w małych miastach regionu łódzkiego

Authors
Content
Title variants
PL
Structural Funds Absorption In Small Towns Of The Łódź Region
Languages of publication
Abstracts
PL
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło szanse dla jednostek samorządu terytorialnego na pozyskanie środków finansowych. Wraz z tym wiele polskich miast, w tym szczególnie tych małych, uzyskało możliwość modernizacji i rozwoju swojej dotychczasowej gospodarki, gdyż środki własne, którymi dotychczas dysponowały małe gminy z reguły nie pozwalały na podjęcie nowych przedsięwzięć, a jedynie umożliwiały pokrycie zaledwie części kosztów przewidzianych na wykonanie określonego projektu. Po 2004 roku możliwość skorzystania ze środków unijnych uzyskały wszystkie gminy, jednak nie wszystkie w równym stopniu tę możliwość wykorzystują. Celem artykułu jest przedstawienie i ocena wykorzystania przez władze lokalne małych miast funduszy unijnych na finansowanie i realizację inwestycji na przykładzie miast regionu łódzkiego w latach 2007–2013.
EN
Polish accession to the European Union has opened opportunities for local government units on the acquisition of financial resources. Along with this many Polish cities, including especially those small received the opportunity to modernize and develop its economy, so far as the own resources which previously had small municipalities usually do not allow to take up new projects, and allow only cover only part of the costs for the implementation of a specific project. After 2004 to benefit from EU funds have gained all of the municipality, but not all equally take advantage of this opportunity. The purpose of this article is to present and assess the use by local authorities of small towns of EU funds to finance and investments for example, cities in the region of Łódź in the years 2007–2013.
Year
Issue
18
Physical description
Dates
published
2014
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/11046
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_11046
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.