PL EN


2015 | 52 |
Article title

Zadowolenie z życia a zaufanie społeczne mieszkańców miast postprzemysłowych

Content
Title variants
PL
Life Satisfaction and Social Trust of Post-Industrial Urban Residents
Languages of publication
Abstracts
PL
Jakość życia od pewnego już czasu należy do najpopularniejszych zagadnień poruszanych na gruncie wielu nauk społecznych. Jest również kategorią, coraz częściej braną pod uwagę jako jeden z głównych elementów ewaluacji i porównań między krajami, regionami, miastami. Badanie zadowolenia z życia jest jednym z kluczowych elementów oceny subiektywnej jakości życia, a analiza relacji między satysfakcją życiową a takimi kategoriami, więzi i relacje społeczne, partycypacja czy zaufanie wskazują na pierwszeństwo wymienionych zmiennych nad czynnikami ekonomicznymi. Celem artykułu jest zaprezentowanie roli zaufania społecznego w kształtowaniu subiektywnej jakości życia rozumianej jako uogólnione zadowolenie z dotychczasowego życia. Kluczowym elementem poruszanych zagadnień jest zbadanie zależności między życiową satysfakcją a poziomem i formami zaufania społecznego mieszkańców miast postprzemysłowych położonych w Polsce, Rosji, Turcji, na Litwie i na Węgrzech. Zainteresowanie skoncentrowano przy tym na podobieństwach i różnicach, jakie występują między miastami w odniesieniu do prezentowanych zagadnień.
EN
The quality of life, from some time, is the most popular issues discussed on the social sciences ground. It is also the category which is increasingly used as one of the main elements of evaluation and comparison among countries, regions and cities. The study of life satisfaction is one of the main elements of the assessment of subjective quality of life. Analysis of the relationship between life satisfaction and categories such as bonds and social relationships, participation and trust indicate the priority of these variables on economic factors. The purpose of this article is to present the role of social trust in shaping the subjective quality of life which is understood as a generalized satisfaction with life. The main element of discussed issues is to analized the relationship between life satisfaction and the level and forms of social trust of urban residents from post-industial cities located in Poland, Russia, Turkey, Lithuania and Hungary. The interest has focused on the existed similarities and differences between cities in relation to the presented issues.
Year
Volume
52
Physical description
Dates
published
2015
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/11062
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_11062
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.