PL EN


1983 | 12 |
Article title

Du procès oral au procès équitable

Authors
Content
Title variants
FR
Od procesu ustnego do procesu sprawiedliwego
Languages of publication
Abstracts
PL
Punktem wyjścia rozważań autora jest stwierdzenie, że przy lekturze piśmiennictwa włoskiego, a jak się wydaje, także europejskiego z okresu po drugiej wojnie światowej odnosi się wrażenie, iż główną tendencją tego piśmiennictwa jest dążność do ponownego przemyślenia i przewartościowania problem atyki procesowej. Początkowo ograniczano się do wykazywania względności pewnych podstawowych pojęć, jak prawo do powództwa czy stosunek procesowy. W ostatnich latach rozpowszechniło вЦ poczucie sceptycyzmu w odniesieniu do całokształtu zasad procesowych, które traktuje się jako wynik formalistycznego ujmowania nauki prawa. Z drugiej strony, trudno jeszcze ustalić, na jakich nowych założeniach należałoby oprzeć przebudowę naszej wiedzy o procesie. Stąd też zamierzeniem autora jest przedstawienie tego stanu rzeczy poprzez powtórne przeprowadzenie historyczno-krytycznej analizy zasady ustności — problemu, który pojawia się przy każdej reformie procesu. Na podstawie doświadczeń włoskich i polskich autor dochodzi do wniosku, że ustność nie może stanowić zasady procesowej ani o charakterze technicznym, ani o charakterze politycznym i nie może leżeć u podstaw rozróżnienia dwóch odmiennych koncepcji procesu, a mianowicie koncepcji liberalnej i koncepcji socjalistycznej. Zasada ustności sprowadza się, zdaniem autora, do pewnej formuły, która jeżeli nawet służyła w XIX w. do nakreślania idealnego modelu procesu, zarazem jawnego i ustnego, w czasach dzisiejszych wykorzystywana jest jedynie dla utrzymywania w pozornym rygorze dążeń skierowanych przeciwko idei kontradyktoryjności. W dążeniu do wykorzystywania tych kierunków badawczych, które mogłyby doprowadzić do stworzenia nowych ujęć w nauce procesu, autor dochodzi do zasadniczej tezy swojej pracy, która polega na zastąpieniu koncepcji procesu ustnego koncepcją procesu sprawiedliwego. Na podstawie art.6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i art.14 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ zostało zatem poddane analizie pojęcie „procesu sprawiedliwego" jako rezultatu całej serii gwarancji (jawność procesu, racjonalny czas trwania procesu, niezawisłość, bezstronność i uprzednie ustanowienie sądu), które w nowy sposób wiążą się z zasadą kontradyktoryjności. Ewolucji tego pojęcia w ciągu ostatniego stulecia poświęcona jest ostatnia część artykułu.
Keywords
Year
Volume
12
Physical description
Dates
published
1983
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/11246
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_11246
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.