PL EN


2015 | 18 | 2 | 77-97
Article title

The EU-Georgia Association Agreement: An Instrument To Support The Development Of Georgia Or Lip Service? / Układ Stowarzyszeniowy Ue – Gruzja: Instrument Wsparcia Rozwoju Gruzji Czy Deklaracja Bez Pokrycia?

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
On 1 September 2014, the Association Agreement (AA) between the EU and Georgia partially came into force. Its main pillar is a “deep and comprehensive free trade agreement” (DCFTA). It provides for the full liberalisation of trade in industrial products and substantial reduction of barriers in agricultural trade. A significant part of the AA is devoted to the elimination of regulatory barriers to trade (e.g. technical standards). The Agreement provides for a progressive and partial liberalisation of trade in services as well as for fast and deep elimination of barriers to capital flows. The liberalisation of the movement of workers is of a very limited scope however. Provisions of the EU-Georgia AA resemble the earlier Europe Agreements (EAs) signed by the Central and Eastern European Countries, albeit there are many differences as well. It is expected that the AA will bring about a number of advantages for Georgia, including: (a) stabilisation of its economic and legal system, thus making it more predictable for investors and more business friendly; (b) alignment of many business laws to those in the EU, which will broaden the market for Georgian products and services; (c) better implementation of business laws. The short term advantages resulting from trade liberalisation will be modest for Georgia, partly because it granted open access to its market before the AA entered into force. Implementation of the Agreement will involve adjustment costs, which are usually an inevitable part of the path to increasing exports to the huge EU market.
PL
1 września 2014 r. wszedł w życie (częściowo) układ stowarzyszeniowy między UE i Gruzją. Jego główną część stanowi „Umowa o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu”, która przewiduje pełną liberalizację handlu wyrobami przemysłowymi i znaczącą redukcję barier w handlu rolnym. Istotna część umowy jest poświęcona eliminacji regulacyjnych barier dla handlu (np. standardów technicznych). Umowa przewiduje też stopniową i częściową liberalizację handlu usługami, jak też szybką i głęboką eliminację barier w zakresie przepływów kapitałowych. Liberalizacja przepływu pracowników ma bardzo ograniczony zakres. Postanowienia układu stowarzyszeniowego UE-Gruzja są podobne do Układów europejskich podpisanych wcześniej przez państwa Europy Środkowej i Wschodniej, jakkolwiek istotne są też różnice. Oczekuje się, że układ stowarzyszeniowy przyniesie wiele korzyści Gruzji, w tym (a) stabilizację jej systemu ekonomicznego i prawnego, czyniąc go w efekcie bardziej przewidywalnym dla inwestorów oraz bardziej przyjaznym dla przedsiębiorców; (b) zbliżenie wielu przepisów do tych, które obowiązują w UE, co rozszerzy rynek dla gruzińskich towarów i usług; (c) lepsze wdrożenie przepisów ważnych dla biznesu. Krótkookresowe korzyści wynikające z liberalizacji handlu będą skromne dla Gruzji, częściowo z uwagi na otwarty dostęp do jej rynku już przed wejściem Układu w życie. Implementacja Układu będzie się też wiązać z kosztami dostosowawczymi, które są zazwyczaj nieuniknioną metodą wzrostu eksportu na wielki rynek UE.
Year
Volume
18
Issue
2
Pages
77-97
Physical description
Dates
published
2015-06-01
online
2015-06-16
Contributors
 • Warsaw School of Economics, Collegium of World Economy, Jean Monnet Chair of European Integration
References
 • ECORYS & CASE (2012), Trade Sustainability Impact Assessment in support of negotiations of a DCFTA between the EU and Georgia and the Republic of Moldova. Final Report, Rotterdam, 27 October.
 • Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part, OJ L 261 of 30 August 2014.
 • Athukorala P., Waglé S. (2013), Export Performance in Transition: The Case of Georgia, ʻWorking Papers in Trade and Developmentʼ, Australian National University, Canberra, No. 02.
 • Dreyer I. (2012), Trade Policy in the EU’s Neighbourhood. Ways Forward for the Deep and Comprehensive Free Trade Agreements, ʻStudies and Researchʼ, Notre Europe, Paris, No. 90.
 • Hoekman B. (2007), Regionalism and Development: The European Neighborhood Policy and Integration a la carte, ʻThe Journal of International Trade and Diplomacyʼ, Bilkent University, Ankara, Spring, No.1, vol. 3.
 • Hamilton D.S. (2005), Transforming Wider Europe: Ten Lessons from Transatlantic-Nordic-Baltic Cooperation, ʻDanish Foreign Policy Yearbook 2005ʼ, Danish Institute for International Studies, Copenhagen.
 • Kawecka-Wyrzykowska E. (2014), Experience of Poland’s Association Agreement, [in]: T. Szigetvari (ed.), Developing trade and trade policy relations with the European Union, ʻEast European Studiesʼ, Institute of World Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Budapest, No. 5.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Meisel S. (2014), General provisions of Europe (Association) Agreements [in]: T. Szigetvari (ed.), Developing trade and trade policy relations with the European Union, ʻEast European Studiesʼ, Institute of World Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Budapest, No. 5.
 • Maliszewska M. (2008), ed., Economic Feasibility, General Economic Impact and Implication of a Free Trade Agreement between the European Union and Georgia, ʻCASE Network Reportsʼ, Center for Social and Economic Research, Warsaw, No. 79.
 • Messerlin, P, M. Emerson, G. Jandieri, A. le Vernoy (2011), An Appraisal of the EU’s Trade Policy Towards its Eastern Neighbours: The Case of Georgia, SciencesPo and Centre for European Policy Studies, Paris & Brussels, March.
 • http://www.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=30&info_id=18015.
 • http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/accession_criteria_copenhague_en.htm
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_11471
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.