PL EN


2015 | 18 | 2 | 139-160
Article title

The Relationship Between Supervisory Board And Management And Their Communication Processes In Publicly Listed Companies In Poland / Relacje Między Radą Nadzorczą I Zarządem Oraz Proces Ich Komunikacji W Praktyce Spółek Publicznych W Polsce

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The focal point of this study is to present the results of empirical research concerning operation of supervisory boards in the practice of companies listed on the Warsaw Stock Exchange (WSE). The main subject of interest concerns two research areas: the character of the relationship between as well as the methods and tools employed in communications between a supervisory board and management. The research paper consists of theoretical concepts regarding the supervisory boards’ tasks and the relationship between a supervisory board and a management board. Moreover, another area of interests concerns legislative changes that, according to the author, have had a great influence on functioning of supervisory boards in the practice of WSE-listed companies. The conclusions presented in the paper have been formulated on the basis of a review of the literature, analysis of pertinent regulations, and a questionnaire survey of members of supervisory boards which was conducted in September, October and November 2011 (the data was obtained by means of postal surveys).
PL
Celem głównym niniejszego opracowania jest prezentacja wyników badania empirycznego dotyczącego działalności rad nadzorczych w praktyce spółek notowanych na GPW. Przedmiotem szczególnego zainteresowania w ramach niniejszego artykułu są dwa główne obszary badawcze: charakter relacji między radą nadzorczą i zarządem oraz sposoby i narzędzia komunikacji między tymi organami spółki. W artykule zaprezentowano różne koncepcje teoretyczne dotyczące zadań rad nadzorczych oraz relacji między radą nadzorczą i zarządem. Co więcej, w artykule wskazano zmiany legislacyjne, które zdaniem autora, miały największy wpływ na funkcjonowanie rad nadzorczych w praktyce spółek notowanych na GPW. Prezentowane w niniejszym artykule wnioski sformułowane zostały na podstawie studiów literaturowych, analizy regulacji oraz wywiadu kwestionariuszowego dokonanego wśród rad nadzorczych na przestrzeni września i listopada 2011 r. (techniką gromadzenia danych była ankieta pocztowa).
Year
Volume
18
Issue
2
Pages
139-160
Physical description
Dates
published
2015-06-01
online
2015-06-16
Contributors
author
 • University of Lodz, Faculty of Management, Department of Accounting
References
 • Demb A., Neubauer F. (2001), Rada nadzorcza [Supervisory board], PWN, Warsaw.
 • European Commission (2002), Comparative Study Of Corporate Governance Codes Relevant to the European Union And Its Member States, Study Contract ETD/200/B5-3001/F/53, Brussels.
 • European Commission, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament (2003), Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European Union - A Plan to Move Forward, KOM (2003) 284, Brussels.
 • Fama E. (1980), Agency Problems and the Theory of the Firm, ‘Journal of Political Economy’, 88.
 • Fama E., Jensen M. (1983), Separation of Ownership and Control, ‘Journal of Law and Economics’, 26.
 • Gad J. (2009), Odpowiedzialność rad nadzorczych za rachunkowość w świetle regulacji polskiego prawa bilansowego [Supervisory Board’s Responsibility for Accounting in the Light of the Polish Accounting Regulations], [in:] eds. I. Sobańska, T. Wnuk-Pel, Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Lodz.
 • Gad J. (2010), Wybrane zmiany legislacyjne prowadzące do zwiększenia wiarygodności sprawozdań finansowych [Selected Legislative Changes Leading to the Reliability Increase of Financial Statements], [in:] E. Walińska, P. Czajor, J. Gad, Aneks. Rachunkowość. Wybrane zmiany w regulacjach międzynarodowych i krajowych rachunkowości - już obowiązujące i propozycje na przyszłość, Wolters Kluwer business, Warsaw.
 • Gad J. (2011), Rachunkowość w procesie nadzoru w spółkach publicznych [Accounting in the Supervisory Process in Public Companies], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Lodz.
 • Gad J. (2014), Disclosures on Control over Financial Reporting: The Reporting Practice of Banks Listed on the Warsaw Stock Exchange, [in:] Proceedings of the International Scientific Conference for Doctoral Students and Young Researchers, University of Economics in Bratislava, Bratislava.
 • Haus B. (1999), Rola i miejsce rad nadzorczych w spółkach kapitałowych [The Role and Place of the Supervisory Boards in Companies], [in:] ed. S. Rudolf, Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, PWN, Warsaw.
 • Hilb M. (2005), New Corporate Governance. Successful Board Management Tools, Springer, Heidelberg.
 • Hopt K. J., Leyens P. C. (2004), Board Models in Europe - Recent Developments of Internal Corporate Governance Structure in Germany, the United Kingdom, France, and Italy, ‘European Company and Financial Law Review’, 1(2).
 • International Federation of Accountants (IFAC) (2009), Evaluating and Improving Governance in Organizations. International Good Practice Guidance, New York.
 • Jeżak J. (2004), Rola i funkcje rady nadzorczej w przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwie [The Role and Functions of the Supervisory Board in Preventing Crisis in the Company], [in:] ed. S. Rudolf, Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Lodz.
 • Jeżak J. (2005), Struktura i formy sprawowania władzy w spółkach kapitałowych [The Structure and Form of Governance in Companies], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Lodz.
 • Jeżak J. (2010), Rada nadzorcza a sytuacja kryzysowa w spółce [The Supervisory Board and the Company's Crisis Situation], [in:] ed. P. Urbanek, Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Lodz.
 • Jeżak J. (2014), Corporate Governance in Developing Countries: Finding the Balance between Global Standards and Local Context - The Case of Poland, ‘International Journal of Trade, Economics and Finance’, 5(4).
 • Johanson D. (2008), Corporate governance and board accounts: exploring a neglected interface between boards of directors and management, ‘Journal Management and Governance’, 12.
 • Levrau A., Van den Berghe L. (2007), Corporate Governance and Board Effectiveness: Beyond Formalism, ‘The Icfai Journal of Corporate Governance’, 6(4).
 • Mallin C. (2002), The Relationship between Corporate Governance, Transparency and Financial Disclosure, ‘Corporate Governance: An International Review’, 10.
 • Millstein I. M. (1995), The Professional Board, ‘Business Lawyer’, 50(4).
 • Opalski A. (2006a), Prawo gospodarcze i handlowe. Rada nadzorcza w spółce akcyjnej [Commercial and corporate law. The supervisory board in a public limited company], C.H. Beck, Warsaw.
 • Opalski A. (2006b), Rada nadzorcza jako strategiczne ogniwo ładu korporacyjnego spółki akcyjnej [The Supervisory Board as a Strategic Link of Corporate Governance in Public Limited Company], [in:] ed. M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka, Europejskie prawo spółek. Tom III. Corporate governance, Wolters Kluwer, Cracow.
 • Ordinance of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on Current and Periodic Information Provided by Issuers of Securities and Conditions for Recognizing as Equivalent Information Required by the Law of a Non-member State; Journal of Laws of 2009, No. 33, Item. 259.
 • Pfeffer J., Salancik G. (1978), The External Control of Organisations: A Resource Dependence Perspective, Harper & Row, New York.
 • Polish Accounting Act of 29 September, 1994; Journal of Laws 2002, no. 76, item. 694, with further changes.
 • Polish Act of 7 May 2009 on Statutory Auditors, Their Self-Governing Organisation, Entities Authorised to Audit Financial Statements and on Public Oversight; Journal of Laws of 2009, no. 77, item. 649.
 • Solomon J. (2007), Corporate Governance and Accountability, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Urbanek P. (2008), Ewolucja funkcji rad nadzorczych w polskich spółkach publicznych [The Evolution of the Function of Supervisory Boards in Polish Public Companies], [in:] ed. S. Rudolf , Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Lodz.
 • Zahra S. A. (1990), Increasing the Board’s Involvement in Strategy, ‘Long Range Planning’, 6(6).
 • Zalega K. (2003), Corporate governance w podmiotach gospodarczych powiązanych kapitałowo - aspekty praktyczne [Corporate Governance in Related Entities - Practical Aspects], ‘Przegląd Organizacji’, 9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_11474
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.