Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 20 |

Article title

Рейтинг книжкових ярмарків України: результати другої хвилі соціологічного дослідження, проведеного у м. Києві

Content

Title variants

RU
Rating of Book Fairs in Ukraine: Results of the Second Stage of Sociological Survey Carried Out in Kyiv

Languages of publication

Abstracts

EN
In order to investigate the book fairs participants’ attitude to such events and to use their potential with the professional purpose the second wave of sociological investigation was carried out in Kyiv. According to the survey of 44 respondents in 8 major cities in Ukraine, which carry on publishing, book business and printing activity, we defined a set of participants interests and needs, evaluation criteria and level of satisfaction. In particular, the subject of the investigation were: frequency, regularity and geography of participants, the main criteria for choice and evaluation of book fair, exhibitors’ purpose and main tasks, sources from which the participants got information about the fairs and preparation time for participation. On the base of evaluation the communicative, marketing, organizational components and exhibitors success has been formed an original rating of book fairs and exhibitions in Ukraine. Numerous practical advices to the participants and organizers of book fairs have been given for providing further competition and in order to create a successful book market.
PL
W celu zbadania stosunku uczestników targów książki do tych wydarzeń oraz wykorzystania ich potencjału w branży, przeprowadzono w Kijowie drugi etap badania socjologicznego. Na podstawie wyników ankiety zrealizowanej w grupie 44 respondentów z 8 wielkich miast Ukrainy, w których działa branża wydawnicza, handel książką i poligrafia, zdefiniowano wspólne zainteresowania i potrzeby uczestników, kryteria oceny i poziom ich satysfakcji. Przedmiotem badania były m. in.: perio-dyczność, systematyczność i geografia udziału, podstawowe kryteria oce-ny i wyboru targów, cel i podstawowe zadania wystawców, źródła uzyska-nia informacji o targach oraz czas przygotowania do udziału w targach. Na podstawie oceny części komunikacyjnej, marketingowej i organiza-cyjnej oraz efektywności działalności wystawców ułożono swoisty ranking targów książki na Ukrainie. Uczestnicy i organizatorzy targów uzyskali praktyczne rekomendacje w dalszej działalności na rynku i rozwijania rynku książki, takie jak: zmiana nacisku i kryteriów wyboru targów, zwiększenie poziomu zawodowego uczestników i organizatorów, bardziej efektywne wykorzystanie baz danych i zawartości strony internetowej targów książki.

Year

Volume

20

Physical description

Dates

published
2015

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

URI
http://hdl.handle.net/11089/11934

YADDA identifier

bwmeta1.element.hdl_11089_11934
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.