PL EN


2014 | 4(37) |
Article title

Wpływ ryzyka pogodowego na wartość usług ekosystemowych

Content
Title variants
PL
The Impact of Weather Risk on the Value of Ecosystem Services
Languages of publication
Abstracts
PL
Zasoby naturalne i ekosystemy, które ich dostarczają stanowią podstawę naszych działań gospodarczych, decydują o jakości naszego życia oraz spójności społecznej. Jednak sposób, w jaki organizujemy nasze systemy gospodarcze nie uwzględnia w dostatecznym stopniu następującej zależności – gospodarka nie może istnieć bez środowiska, natomiast środowisko doskonale radzi sobie bez gospodarki. Koncepcja usług ekosystemowych jest jednym z narzędzi do prowadzenia dyskusji na temat zależności społeczeństwa od przyrody. Umożliwia w sposób syntetyczny przedstawienie powiązań między podstawowymi koncepcjami ekologicznymi i ekonomicznymi oraz łączną analizę tych dwóch podsystemów. Jednym z najgroźniejszych skutków postępujących zmian klimatycznych jest nasilenie się ilości i siły ekstremalnych zjawisk pogodowych, które powodują straty nie tylko czysto ekonomiczne i społeczne, ale i przyrodnicze. Ponadto efektem zmian klimatycznych są anomalia pogodowe, lecz także zmiany charakteru aury, co również istotnie wpływa na wartość usług ekosystemowych. Pojawia się pytanie, w jakim stopniu warunki meteorologiczne wpływają na wartość usług ekosystemowych. Czy analiza taka jest możliwa do przeprowadzenia? Celem niniejszego artykułu jest określenie wpływu ryzyka pogodowego na wartość usług ekosystemowych. Niestety brak odpowiednich narzędzi gromadzenia danych na temat strat przyrodniczych wywołanych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi uniemożliwia przeprowadzanie analiz wpływu ryzyka pogodowego na wartość usług ekosystemowych. Na ten moment możliwa jest jedynie teoretyczna polemika. Podane przykłady strat w rolnictwie wywołanych zdarzeniami pogodowymi o charakterze katastroficznym i niekatastroficznym wskazują na konieczność konstrukcji odpowiednich instrumentów wspomagających raportowanie powstałych strat.
EN
Natural resources provide by ecosystems are the basis of our economic activities and determine the quality of life and social cohesion. However, the way in which we organize our economies, not sufficiently taken into account the following relationship – the economy can not exist without the environment and the environment copes well without the economy. The concept of ecosystem services is one of the tools to conduct a discussion on the relationship of society from nature. It allows a concise representation of the relationship between the basic concepts of ecological and economical and the total analysis of these two subsystems. The question is: how do weather conditions affect the value of ecosystem services? Does such an analysis is feasible? The purpose of this article is a polemic on the impact of weather risk on the value of ecosystem services. What is worth emphasizing one of the most dangerous effects of climate change is progressive worsening of the quantity and strength of extreme weather events that cause losses not only purely a social and economic but also natural. In addition, the effect of climate change are not only weather anomalies but also changes the nature of the weather, which also significantly affect the value of ecosystem services. Unfortunately, because of the lack of appropriate tools to collect data on natural losses caused by extreme weather makes it is impossible to carry out analyzes of the impact of weather risk on the value of ecosystem services. At the moment is only possible theoretical polemic. The examples are given in agriculture losses caused by weather events of catastrophic and not catastrophic indicate the need to design appropriate instruments to support reporting of losses incurred.
Year
Volume
Physical description
Dates
published
2014
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/13950
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_13950
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.