PL EN


2015 | 18 | 3 | 59-79
Article title

Financial Participation In Poland In Comparison To Other Eu Countries / Partycypacja Finansowa W Polsce Na Tle Państw Ue

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The success of the profound restructuring changes in the Polish economy depended mainly on the effectiveness of the reforms concerning the restructured properties in all sectors. This required a new approach to private property, determining the new role and place of employees in the process of changes and forming employee companies. Employee companies were formed as a result of direct privatization, so-called liquidation, when the equity of the enterprise is handed over for use with the right to the repurchase by the majority of employees of the established company (leasing). Prior to this privatization it was necessary to convince employees to purchase shares. One should keep in mind that this method turned out to be effective with respect to small and medium-sized enterprises, which didn't require the great financial outlays which were necessary for the privatization of larger companies. Initially it may be said that the conditions for implementing new solutions increasing the participation of employees in ownership, or their participation in other financial programs, are not very favourable. It is even possible to formulate the thesis that in Polish enterprises and amongst employees, peculiarly at the workshop level, there was an awareness barrier, which has made the process of further democratic changes rather difficult. Breaking this barrier can only take place after a certain time, when the employee as an owner begins to understand the economic significance of a dividend, picks up the habit of thinking in categories of an increase in goodwill, and realizes that this is transferred directly into an increase in the value of his or her assets.
PL
Powodzenie głębokich zmian restrukturyzacyjnych w polskiej gospodarce zależało głównie od skuteczności reformy dotyczącej restrukturyzacji własności we wszystkich sektorach. Wymagało to nowego podejścia do własności prywatnej, określenia nowej roli i miejsca pracowników w procesie zmian oraz tworzenia spółek pracowniczych. Spółki pracownicze powstawały w wyniku prywatyzacji bezpośredniej, tzw. likwidacyjnej, kiedy to majątek przedsiębiorstwa zostaje przekazany do odpłatnego korzystania z prawem wykupu spółce założonej przez większość pracowników danego przedsiębiorstwa (leasing). W celu przeprowadzenia tego typu prywatyzacji i zgromadzenia niezbędnego kapitału, ci, którzy inicjują proces, muszą przekonać pracowników do kupna udziałów. Należy pamiętać, że metoda ta okazała się skuteczna w stosunku do przedsiębiorstw małych i średnich, które nie wymagały uruchomienia tak znacznych środków finansowych, jak to miało miejsce przy prywatyzacji dużych przedsiębiorstw. Wstępnie można stwierdzić, że warunki do wprowadzania nowych rozwiązań w zakresie wzrostu udziału pracowników we własności czy partycypacji w innych programach finansowych są mało sprzyjające. Można nawet postawić tezę, że w polskich przedsiębiorstwach i wśród pracowników, szczególnie niższego szczebla istnieje świadomościowa bariera, utrudniająca proces dalszych zmian własnościowych czy wdrażania nowych form demokracji ekonomicznej w kierunku powstania nowego typu odpowiedzialności za firmę. Przełamanie tej bariery może nastąpić po pewnym czasie, kiedy to pracownik już jako właściciel zaczyna rozumieć ekonomiczny sens dywidendy, nabiera nawyku myślenia w kategoriach wzrostu wartości firmy, bo to przekłada się wprost na wzrost wartości jego akcji.
Year
Volume
18
Issue
3
Pages
59-79
Physical description
Dates
published
2015-08-01
online
2015-09-25
Contributors
 • University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of Institutional Economics
References
 • Act of September 15th, 2000 Commercial Companies Code (Dz.U. no 94 item 1037 as amended).
 • Annual Economic Survey of Employee Ownership in European Countries in 2008. Introduction to country files (2009a), European Federation of Employee Share Ownership, 13.02.
 • Annual Economic Survey of Employee Ownership in European Countries in 2008. Introduction to country files (2009b), European Federation of Employee Share Ownership, 16.02.
 • Bałtowski M. (2000), The restructuring effects of privatization of companies in Poland, [in]: The economic growth, restructuring and unemployment in Poland, theoretical and practical approach. Conference materials, The Department of Economics at the University of Łódź, Łódź.
 • Ciupa S.W. (2005), Bonuses and Awards for Employees, ʻRzeczpospolitaʼ, October 3rd
 • Gilejko L. (1997), Shareholder structure. Its development and structure, SGH (Warsaw School of Economics), Warsaw.
 • Jawłowski A. (2001), Employee privatization, ISP PAN (the Institute of Political Studies at the Polish Academy of Sciences), Warsaw.
 • Lowitzsch J. (2006), The PEPPER III Report: Promotion of Employee Participation in Profits and Enterprise Results in the New Member and Candidate Countries of the European Union, Inter- University Centre Split/Berlin, Institute for Eastern European Studies, Free University of Berlin, Rome/Berlin June, table 3.
 • Lowitzsch J., Hashi I. and Woodward R. (2009), The Pepper IV Report: Benchmarking of Employee Participation in Profits and Enterprise Results in the Member and Candidate Countries of the European Union, Inter-University Centre Berlin/Split, Institute for Eastern European Studies, Free University of Berlin, Berlin October.
 • Mathieu M. (2009), Annual Economic Survey of Employee Ownership in European Countries 2008, European Federation of Employee Share Ownership, Brussels.
 • Mathieu M. (2013), Annual Economic Survey of Employee Ownership in European Countries 2012, European Federation of Employee Share Ownership, Brussels.
 • Tittenbrun J. (1995), The economic reason for privatization, Humaniora Fundation Publishing, Poznań
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_15010
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.