Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 21 |

Article title

Janina Porazińska – autorka jeszcze popularna czy już zapomniana? Z dziejów edytorstwa książek pisarki

Content

Title variants

PL
Janina Porazińska – author still popular or already forgotten? From the history of publishing books writer

Languages of publication

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł został oparty na pracy magisterskiej M. Pacholarz (2014).
EN
The aim of this article is to present the history of publishing works of Janina Porazińska and answer the question of whether Porazińska is still a popular writer or already forgotten one. The first part introduces the charac-ter of the artist and outlines the development of her literary workshop. More-over, it presents the current state of research on the person and work of Pora-zińska. The second part contains a discussion on the history of publishing works of the writer; presents statistical data relating to new titles and their next re-leases, supplemented with a bibliological comment. The article includes an at-tempt of the periodization of the popularity of writer’s books. It also discusses the publishing institutions and illustrators involved in work with Porazińska’s books. The author portrays the literary phenomenon of the writer whose books have been on the publishing market for 103 years now.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie edytorskich losów książek Janiny Porazińskiej na rynku wydawniczym i dzięki temu udzielenie od-powiedzi na pytanie, czy Porazińska jest pisarką jeszcze popularną czy już za-pomnianą. Część pierwsza artykułu przybliża postać artystki oraz nakreśla roz-wój jej warsztatu literackiego na przestrzeni całego życia. Ponadto, zarysowuje dotychczasowy stan badań dotyczący osoby i twórczości Porazińskiej. Część druga zawiera omówienie dziejów wydawniczych książek pisarki; prezentuje sta-tystyczne dane dotyczące nowych tytułów i ich kolejnych wydań, opatrzone bbliologicznym komentarzem, jak również zawiera próbę periodyzacji popular-ności twórczości autorki Szewczyka Dratewki. Ponadto, omawia kwestie insty-tucji wydawniczych i ilustratorów zaangażowanych w pracę nad książkami Po-razińskiej. Całość ukazuje fenomen literacki pisarki, której książki obecne są na rynku wydawniczym od 103 lat.

Year

Volume

21

Physical description

Dates

published
2015

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

URI
http://hdl.handle.net/11089/17283

YADDA identifier

bwmeta1.element.hdl_11089_17283
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.