PL EN


2013 | 15 |
Article title

Turystyka jako funkcja rozwoju małych miast województwa warmińsko-mazurskiego

Content
Title variants
PL
The role of tourism in the development of small cities in the Warmińsko-Mazurskie voivodeship
Languages of publication
Abstracts
PL
W opracowaniu dokonano omówienia istniejącego potencjału turystycznego małych miast województwa warmińsko-mazurskiego oraz tendencji i możliwości jego rozwoju. Szczegółowe badania przeprowadzono w oparciu o wybrane dane statystyczne cech sektora turystycznego 38 małych miast województwa warmińsko-mazurskiego oraz analizę i ocenę 6 wybranych mierników walorów turystycznych. Kryterium wyodrębnienia małych miast stanowiła liczba ich mieszkańców do 20 tys. W celu wzbogacenia analizy przyjęto dodatkowy ich podział na miasta do 5 tys., 5‒10 tys., 10‒15 tys. i 15‒20 tys. mieszkańców. Wyniki badań pozwoliły na wyciągnięcie podstawowego wniosku, że doskonałe uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe województwa warmińskomazur-skiego oraz licznie występujące tu obiekty zabytkowe, jak również dynamicznie rozwijająca się baza noclegowa i gastronomiczna wraz z obiektami i zapleczem rekreacyjnym stanowią o fakcie, że turystyka jest wiodącą dziedziną rozwoju małych miast województwa, generującą nowe miejsca pracy i wzrost dochodów ludności. Jednocześnie posiadają one duży potencjał konkurencyjny w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o ich wysokie walory turystyczne w stosunku do małych miast zlokalizowanych w innych regionach Polski. Wskazano jednocześnie, że obecnie istotnym czynnikiem hamująco wpływającym na rozwój i wzmocnienie atrakcyjności turystycznej małych miast tego regionu, a co za tym idzie ich konkurencyjności turystycznej jest istniejący stan infrastruktury komunikacyjnej.
EN
In the study, the authors discusses the tourist potential of small cities in the Warmińsko - Mazurskie Voivodeship, including the current tendencies and potential for development in the future. Detailed analyses are carried out based on selected statistical touris m data for 38 small cities in the Warmińsko - Mazurskie Voivodeship, and an assessment of six selected indicators of their attractiveness for tourists. For the study’s purposes, small cities were defined as those with a population not exceeding 20,000 reside nts. In order to refine the analysis, these cities were further divided into four 138 Janusz Jasiński, Jerzy Suchta groups: those with up to 5,000 residents, those with 5,000 to 10,000 residents, those with 10,000 to 15,000 residents, and those with 15,000 to 20,000 residents. The study re vealed that tourism has become the major impetus for development, job creation, and rising income in small cities in the Warmińsko - Mazurskie Voivodeship for several reasons: the voivodeship’s exceptional natural environment and landscapes, its numerous his torical sites, and the growing number of facilities offering dining, accommodation and recreational services. At the same time, when compared to their counterparts in other regions of Poland, these cities are highly competitive in terms of their socioecono mic development. The current state of the transportation network in the voivodeship, however, was shown to be a factor hindering the development of its small cities and diminishing their attractiveness in terms of tourism, and, as a result, negatively affe cting their competitivenes
Year
Issue
15
Physical description
Dates
published
2013
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/4198
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_4198
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.