PL EN


2013 | 15 |
Article title

Rozwój i struktura usług na terenach przemysłowych w wybranych małych miastach województwa dolnośląskiego

Content
Title variants
PL
Development and structure of services in industrial areas of small towns in selected region of Lower Silesia
Languages of publication
Abstracts
PL
Struktura przestrzenna miast w Polsce w okresie ostatnich kilkunastu lat uległa poważnym przeobrażeniom. Transformacja ustrojowa, która dokonała się w naszym kraju po 1989 r. istotnie wpłynęła na przebieg procesów i zjawisk zachodzących wewnątrz tkanki miejskiej. Ważnym aspektem tych przeobrażeń były i są przebiegające na terenie miast przemiany funkcjonalne terenów przemysłowych. Jednym z procesów zachodzącym na terenach przemysłowych w miastach polskich po 1989 r. jest proces sukcesji funkcjonalnej, który powodował pojawianie się na terenach przemysłowych nowych podmiotów gospodarczych o innej funkcji, najczęściej o funkcji usługowej. W artykule zaprezentowane zostały, na przykładzie wybranych kilku małych miast województwa dolnośląskiego, procesy sukcesji funkcjonalnej na terenach przemysłowych obejmujących swym zasięgiem podmioty z III sektora gospodarki narodowej.
EN
The spatial structure of cities in Poland over the last several years has undergone a remarkable transformation. The political transformation that has taken place in our country after 1989 had a significant impact on the processes and phenomena in the urban fabric. An important aspect of these transformations have been and are running in the urban transformation of functional industrial areas. O ne of the processes taking place in industrial areas in Polish cities after 1989 is a functional succession process that caused the emergence of the industrial areas of new business entities with different functions, most of the service function. In the pa per presented, based on selected several small towns of Lower Silesia, functional succession processes in industrial areas covering the subjects of the third sector of the national economy.
Year
Issue
15
Physical description
Dates
published
2013
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/4208
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_4208
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.