PL EN


2010 | 241 |
Article title

Predicted Consequences of Integration with the EMU for Polish Transport Enterprises-Result of Empirical Research

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Pogłębiająca się integracja europejska przejawia się w dążeniu do objęcia coraz nowych ob- szarów przez UGW. Podejmowane w tym celu działania są kolejnym etapem zacieśniania współ- pracy europejskiej, scalania Unii w jednolity organizm gospodarczy. Włączenie Polski w nurt integracji monetarnej stwarza możliwości przyspieszenia rozwoju różnych sfer działalności oraz zdynamizowania uczestnictwa na rynku europejskim. Jest to o tyle istotne dla sfery transportu w Polsce, gdyż odstaje ona zarówno pod względem technologicznym, jak i organizacyjnym, a zwłaszcza infrastrukturalnym od swoich odpowiedni- ków w starych krajach unijnych. Transport powinien uzyskać pełniejszy dostęp do rozwoju, aby sprostać nasilającej się rywalizacji. Przystąpienie do UE, wkroczenie w warunki szczególnie zin- tensyfikowanej konkurencji wymaga wzmocnienia pozycji rynkowej firm transportowych. Stąd waga czynników sprzyjających ich aktywizacji. Celem oceny opinii przedsiębiorstw na temat wprowadzenia w Polsce wspólnej waluty euro, autorzy przeprowadzili badanie empiryczne za pomocą elektronicznego kwestionariusza, rozsyła- nego drogą mailową do przedsiębiorstw sektora transport i gospodarka magazynowa. Przeprowa- dzone badanie miało umożliwić analizę stosunku małych i średnich przedsiębiorstw działających w w/w sektorze wobec konsekwencji jakie wystąpią na polskim rynku po wejściu do Unii Gospo- darczo-Walutowej. Szczególne zainteresowanie autorów badania wzbudziła analiza zależności pomiędzy integra- cją ekonomiczną a potencjałem rozwojowym przedsiębiorstw, a zwłaszcza ich działaniami proin- nowacyjnymi. Studia literaturowe oraz wyniki dotychczasowych badań skłoniły do koncentracji badań em- pirycznych na następujących aspektach: 1. Rozwój przedsiębiorstw sektora transport i gospodarka magazynowa a opinia na temat wejścia do UWG 2. Otwartość międzynarodowa przedsiębiorstw transportowych a stosunek do wprowadze nia wspólnej waluty euro w Polsce 3. Spodziewane korzyści, jak i zagrożenia związane z wprowadzeniem euro w Polsce w opinii przedsiębiorstw
Year
Volume
241
Physical description
Dates
published
2010
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/444
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_444
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.