PL EN


2003 | 164 |
Article title

Objective and Subjective Evaluation of the Condition of Manufacturing Branches in Poland - a Comparative Analysis

Content
Title variants
EN
Obiektywne i subiektywne oceny kondycji branż produkcyjnych w Polsce - analiza porównawcza
Languages of publication
Abstracts
EN
The paper presents the results of the examination of the condition of manufacturing branches in Poland obtained by applying two approaches. In the first (objective) approach the values of a composite indicator have been taken as the criterion for evaluating the effectiveness of management. The composite indicator has been constructed on the basis on a vector of component variables whose source were statistical reports. In the second (subjective) approach the results of business surveys have been applied as the evaluation criterion. The resulting orderings of individual branches obtained based on both criterions have been compared. For comparing the Spearman’s coefficient of rank correlation and values of average differences of the locations have been used.
PL
W artykule porównano wyniki badań kondycji branż produkcyjnych w Polsce uzyskane przy zastosowaniu dwóch podejść. W podejściu pierwszym (obiektywnym) jako kryterium oceny efektywności gospodarowania przyjęto wartości zmiennej syntetycznej. Zmienną syntetyczną zbudowano oparając się na wektorze zmiennych cząstkowych, których źródłem były sprawozdania statystyczne. W podejściu drugim (subiektywnym) jako kryterium oceny zastosowano wyniki testów koniunktury. Następnie porównano uporządkowania branż uzyskane na podstawie obu kryteriów oceny. Do porównań tych wykorzystano współczynnik korelacji rang Spearmana oraz wartości średnich różnic lokat.
Year
Volume
164
Physical description
Dates
published
2003
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/6804
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_6804
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.