Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


1984 | 30 |

Article title

Формирование нового отношения к труду - фактор укрепления социалистической дисциплины

Content

Title variants

Tworzenie nowego stosunku do pracy - czynnik umocnienia socjalistycznej dyscypliny
Creating a New Attitude to Work - a Factor Consolidating Socialist Discipline

Languages of publication

Abstracts

PL
Wraz ze zmianą formacji społeczno-ekonomicznej zmienia się stosunek człowieka do pracy. Nowy jego charakter w socjalistycznych warunkach produkcji w ścisłym powiązaniu z dyscypliną pracy wymaga bliższych analiz. Stwierdzono, że występuje miedzy nimi wzajemna zależność, jako że socjalistyczny stosunek do pracy określa obiektywną podstawę optymalnego przejawiania się dyscypliny pracy, natomiast poprawa dyscypliny pracy prowadzi do bardziej pełnego utwierdzania się socjalistycznego stosunku do pracy. Następnie omówiono główne czynniki kształtujące stosunek do pracy w socjalizmie i związane z tym możliwości tworzenia, doskonalenia i umacniania dyscypliny pracy. Podstawową rolę odgrywają socjalistyczne stosunki społeczne, jak również ulegające poprawie warunki i organizacja pracy, wychowanie i tzw. wychowanie dla pracy, szeroki udział pracowników w zarządzaniu produkcją, socjalistyczne współzawodnictwo pracy, tworzenie prawidłowo zorganizowanych zespołów pracy. W artykule przedstawiono ponadto liczne przykłady z praktyki gospodarki bułgarskiej potwierdzające powyższe zależności.
EN
Along with change of the socio-economic form ation there is also changing man's attitude to work. Its new character in socialist conditions of production strictly connected with work discipline calls for a closer analysis. There was disovered a mutual correlation between them since the socialist attitude to work determines an objective basis for optimal work discipline while any improvement in this discipline leads to fuller consolidation of the socialist attitude to work. The author discusses next main factors shaping attitude to work in socialism and possibilities of promoting, improving, and consolidating work discipline connected with it. A fundamental role is played here by socialist social relations as well as improving conditions and organization of work, social education, and the so-called "education for work", wide participation of employees in production management, socialist work competition, setting up production management, socialist work competition, setting up properly organized work teams etc. More over, there are presented in the article numerous examples from the Bulgarian economic practice confirming the above relationships.

Keywords

Year

Volume

30

Physical description

Dates

published
1984

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

URI
http://hdl.handle.net/11089/7421

YADDA identifier

bwmeta1.element.hdl_11089_7421
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.