Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


1984 | 30 |

Article title

Отношения соревнования в развитом социалистическом обществе

Content

Title variants

Związki (stosunki) współzawodnictwa pracy w rozwiniętym społeczeństwie socjalistycznym

Languages of publication

Abstracts

EN
Professional activity is expressed among others by socialist work competition, which should be treated as an organic element of the economic activity and management. The author under lines a great role of work competition and its organization in improving performance of the economic mechanism. Hence the necessity of combining work competition with the national-economic planning system. The past experience of the USSR's economy shows that organization of work competition was not always properly linked with the process of economic mechanism development, which was producing numerous negative phenomena. Further improvement of work competition in centrally planned economy should be effected among others through: - better links with the planning system at particular management levels (by means of the so-called counterplans), - including it into production organization based on self - financing principles, - linking a system of material interest with material incentives system with regard to those participating in work competition, - creation of a common system of material and moral incentives oriented at effects of work competition. Work competition may be also analysed as a category of production relations, which is closely related to social, group, and individual economic interests. It is a union of two mutually contradicting aspects - rivalry and friendly assistance in work.
PL
Jedną z form przejawiania się aktywności zawodowej jest socjalistyczne współzawodnictwo pracy, które należy rozpatrywać jako organiczną część działalności gospodarczej i zarządnia. W artykule podkreśla się szczególną rolę współzawodnictwa pracy i jego organizacji w doskonaleniu funkcjonowania mechanizmu gospodarczego. Wynika stąd konieczność połączenia współzawodnictwa pracy z systemem planowania narodowo-gospodarczego. W dotychczasowej praktyce gospodarki radzieckiej organizacja współzawodnictwa nie zawsze była prawidłowo powiązana z procesem rozwoju mechanizmu gospodarczego, co doprowadzało do szeregu ujemnych zjawisk. Dalsze doskonalenie współzawodnictwa pracy w systemie planowego gospodarowania należy realizować między innymi drogą: - lepszego powiązania z systemem planowania na poszczególnych szczeblach zarządzania (poprzez budowę tzw. kontrplanów), - włączenia do opartej na rozrachunku gospodarczym organizacji produkcji, - połączenia systemu materialnego zainteresowania z systemem zachęt materialnych dotyczących uczestników współzawodnictwa pracy, - tworzenia wspólnego systemu zachęt materialnych i moralnych nakierowanych na wyniki współzawodnictwa pracy. Współzawodnictwo pracy można rozpatrywać również jako kategorię stosunków produkcji, która pozostaje w silnym wzajemnym związku ze społecznymi, grupowymi i indywidualnymi interesami ekonomicznymi. Jest ono jednością dwóch sprzecznych ze sobą aspektów - rywalizacji i koleżeńskiej pomocy w pracy.

Keywords

Year

Volume

30

Physical description

Dates

published
1984

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

URI
http://hdl.handle.net/11089/7422

YADDA identifier

bwmeta1.element.hdl_11089_7422
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.