Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


1984 | 30 |

Article title

Организация социалистического соревновании как форма повышения трудовой активности трудящихся

Content

Title variants

Organizacja socjalistycznego współzawodnictwa pracy jako forma zawodowej aktywności zatrudnionych
Organization of Socialist Work Competition as a Form of Professional Activity of Employees

Languages of publication

Abstracts

PL
Jak zaznaczono na XXV Zjeździe KPZR, wyraźnie wzrasta rola socjalistycznego współzawodnitwa pracy. Stosunki socjalistycznego współzawodnictwa pracy rozpatrywane jako część (podsystem) ogólnego systemu obiektywnie istniejących socjalistycznych stosunków produkcji winny być organizowane głównie w zakresie pobudzania oraz ich ukierunkowywania zgodnie z istniejącym i na danym etapie budownictwa komunistycznego potrzebami społeczno-gospodarczymi. W procesie socjalistycznego współzawodnictwa spełnia się jedna z zasadniczych duchowych potrzeb człowieka - potrzeba bycia aktywnym uczestnikiem procesów zachodzących w społeczeństwie. Daje to możliwość współuczestniczenia w kierowaniu krajem, współdecydowania w zakresie podstawowych problemów związanych z zarządzaniem gospodarką, ze szczególnym uwzględnieniem swojego odcinka pracy. Dlatego też organizacja współzawodnictwa może być rozpatrywana jako metoda włączania ludzi pracy do procesów zarządzania; tym samym powoduje ona wzrost ich aktywności zawodowej. Nie wszyscy pracownicy od razu aktywnie uczestniczą w procesach produkcyjnych. Ich zaktywizowanie zależy w dużej mierze od organizacji i rozwoju współzawodnictwa pracy.
EN
It was pointed out at 25th Congress of The Communist Party of the Soviet Union that the role of the socialist work competition was distinctly growing. Relations of the socialist work competition as a part (subsystem) of the general system of objectively existing socialist production relations should be organized mainly in the sphere of their stimulation and orientation in accordance with socioeconomic needs existing at a given stage of the communist construction. The process of the socialist competition allows to fulfil one of fundamental spiritual needs of a man - a need to be an active participant of processes occuring with in the society. It affords a possibility of one's own participation in managing the country, participation in decisions concerning essential problems connected with the economic management of the country, and especially of one's own job area. And hence organization of the work competition must be treated as a method encouraging participation of the working people in management processes thus promoting their higher professional activity. Not all employees will be immediately participating actively in production processes. Their higher professional activity depends, to a big extent, on organization and development of the work competition.

Keywords

Year

Volume

30

Physical description

Dates

published
1984

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

URI
http://hdl.handle.net/11089/7424

YADDA identifier

bwmeta1.element.hdl_11089_7424
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.