PL EN


2008 | 223 |
Article title

Value Added Tax in European Union Countries - Comparative Analysis

Content
Title variants
EN
Podatek od wartości dodanej w krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza
Languages of publication
Abstracts
EN
The tax system of the European Union is not coherent, since it consists of twenty five national tax systems of the individual member states. The extraordinary importance of adaptation measures with regard to VAT results from at least a few reasons. Reason number one is the fact that it constitutes an efficient, dependable and very stable source of income for the national budgets in all EU member states. The second reason is the key role of this tax as a primary instrument of ensuring proper conditions for the free movement of goods, services and capital on the European Common Market based on rules of fair competition. The third reason are the manifold non-fiscal effects this tax brings about both for business entities and natural persons/households. The present work is devoted to the function of VAT in European Union countries. A detailed analysis of the rate structure and the VAT objective scope, as well as the importance of this tax for the budget income of the Community states has been performed.
PL
System podatkowy Unii Europejskiej nie jest systemem jednolitym bowiem składa się z dwudziestu pięciu krajowych systemów podatkowych państw członkowskich. Wyjątkowa waga działań dostosowawczych w sferze podatku VAT wynika z kilku co najmniej powodów. Pierwszym jest fakt, że jest on wydajnym, pewnym i bardzo stabilnym źródłem dochodów dla budżetów krajowych we wszystkich państwach członkowskich UE. Drugim jest kluczowa rola tego podatku jako głównego instrumentu zapewniającego warunki swobodnego, opartego na zasadach uczciwe konkurencji przepływu towarów, usług i kapitału na wspólnym rynku europejskim. Trzecim powodem są wielorakie pozafiskalne skutki, jakie ten podatek wywołuje zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych oraz gospodarstw domowych. Niniejsza praca poświęcona jest problematyce funkcjonowania podatku VAT w krajach Unii Europejskiej. Szczegółowej analizie poddana została struktura stawek i zakres przedmiotom podatku VAT oraz znaczenie tego podatku dla dochodów budżetowych państw Wspólnoty.
Year
Volume
223
Physical description
Dates
published
2008
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/7635
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_7635
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.