PL EN


2008 | 223 |
Article title

The Impact of European Integration Processes on Poland's Foreign Trade

Content
Title variants
EN
Wpływ procesów integracyjnych na handel zagraniczny Polski
Languages of publication
Abstracts
EN
This study is concentrated on the analysis of the Polish foreign trade in the period 1995-2005. First the dynamics and the structure of foreign trade were characterized, then the values of Grubel-Lloyd index were presented. This index expressing intra-industry trade intensity was calculated using 3-digit SITC classification to construct five commodity groups (material-intensive, labour-intensive, capital-intensive. Technological-intensive: high-tech and medium-tech) and twelve PKWiU classification groups. Grubel-Lloyd index was rising in analysed period, so it indicates growth of the Polish economy competitiveness. The crucial part of discussed study was the regression analysis testing the hypothesis concerning the influence of some economic factors on Grubel-Lloyd index. This analysis was carried out using time series data or alternatively panel data. The conclusion was, that the intra-industry trade intensity depends on technical progress realize in the Polish economy, expressed by foreign direct investments, relation between investment outlays on machinery and equipment to output, as well as share of new and modified products in the total output.
PL
W opracowaniu dokonano analizy wymiany handlowej Polski z zagranicą w okresie 1995-2005. W pierwszej kolejności scharakteryzowano dynamikę i strukturę obrotów według grup krajów i grup towarowych, a następnie zaprezentowano wartości wskaźnika intensywności handlu wewnątrzgałęziowego Grubela-Lloyda wyznaczone na podstawie danych o 3-cyfrowej klasyfikacji SITC dla pięciu grup towarowych (towary surowcochłonne, pracochłonne, kapitałochłonne oraz intensywne technologicznie łatwe i trudne do imitowania) oraz dwunastu grup klasyfikacji PKWiU. Wskaźnik ten wykazuje wyraźny wzrost w badanym okresie, co świadczy o zwiększaniu się konkurencyjności gospodarki polskiej. Najważniejszą częścią opisywanego badania była analiza regresji testująca hipotezy o wpływie wyspecyfikowanych czynników na zmiany wskaźnika intensywności handlu wewnątrzgałęziowego. Przeprowadzono ją w kilku wariantach, przy wykorzystaniu próby czasowej dla każdej z 12 grup towarowych, a także z zastosowaniem próby przekrojowo-czasowej. Analiza ta wykazała, iż w polskiej wymianie handlowej o udziale handlu wewnątrzgałęziowego decydują czynniki związane z realizowaniem się w gospodarce postępu technicznego, takie jak bezpośrednie inwestycje zagraniczne, relacja nakładów na maszyny i urządzenia do produkcji sprzedanej oraz udział nowych wyrobów w produkcji sprzedanej.
Year
Volume
223
Physical description
Dates
published
2008
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/7636
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_7636
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.