Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


1984 | 30 |

Article title

Определяющее влияние механизации u автоматизации на ра звитие кач е с тв енного воспроизводс тва трудового потенциала

Content

Title variants

Określenie wpływu mechanizacji i automatyzacji na rozwój jakościowej reprodukcji potencjału zawodowego

Languages of publication

Abstracts

PL
Wpływ mechanizacji i automatyzacji na kwalifikacje zatrudnionych nie jest jednoznacznie określony. Na podstawie badań, które objęły wszystkie zjednoczenia i kombinaty przemysłowe i budowlane na terenie NRD, stwierdzono różnorodne oddziaływanie mechanizacji i automatyzacji na poziom i strukturę kwalifikacji. Mechanizacja prowadzi do wzrostu podziału pracy, specjalizacji i uproszczenia wykonywanych zadań, co powoduje, że technologicznie niezbędny poziom kwalifikacji zmniejsza się. Tak więc, ze wzrostem poziomu mechanizacji spada udział pracy kwalifikowanej, obniża się przeciętny poziom kwalifikacji, co jest związane przede wszystkim ze spadkiem udziału kadr z wykształceniem wyższym i średnim technicznym wśród ogółu zatrudnionych. Jeśli chodzi o wpływ automatyzacji na zmianę struktury kwalifikacyjnej zatrudnionych, to trudno znaleźć ogólne prawidłowości dla wszystkich sfer gospodarki narodowej i dla ogółu poziomów kwalifikacji. Na ogół automatyzacja powoduje wzrost udziału pracy kwalifikowanej, jednakże proces ten nie przebiega liniowo. W ramach tej ogólnej tendencji dział a drugi pochodny (podporządkowany) proces, który niezależnie od polaryzacji zatrudnionych bezpośrednio w produkcji powoduje utrzymanie, a nawet zwiększenie udziału pracy prostej. Wzrost poziomu automatyzacji zawsze wpływa na pojedyncze fazy procesu pracy. Tylko w wyjątkowych wypadkach automatyzacja jednego środka pracy wpływa na wszystkie związane z nim miejsca pracy. Struktura miejsc pracy bardziej jest stała niż to wyraża poziom automatyzacji. Dlatego szereg miejsc pracy odznaczających się niskim zapotrzebowaniem na kwalifikowaną obsługę pozostaje w starej formie, przy jednocześnie uaktualnionym poziomie automatyzacji. W procesie automatyzacji w bezpośredniej produkcji zmniejsza się ilościowy udział pracy, natomiast w ujęciu jakościowym przesuwa się ona częściowo na bardziej odpowiedzialne zadania. Wraz ze wzrostem poziomu automatyzacji wzrasta też udział pracy wysoko kwalifikowanej w pracach remontowych, transporcie i innych pomocniczych. Aby przeciwdziałać tendencji utrzymywania, a nawet wzrostu pracy prostej w procesach rozwoju mechanizacji i automatyzacji, proponuje się szereg przedsięwzięć, do których należą: przeciwdziałanie monotonii pracy oraz zwiększenie udziału zatrudnionych w zarządzaniu przedsiębiorstwami.
EN
The influence of mechanisation and automation of professional qualfications of the workers has not been determined explicity as yet. Studies which en compas sed all industrial and construction amalgamations and combines in the GDR revealed a varying degree of impact of mechanisation and automation on the level and structure of qualifications. Mechanisation leads to increased labour division, specialization and simplification of performed tasks, which - in turn - leads to alowering of technologically indispensable level of qualifications. And thus, along with growth of the mechanisation level the average qualifications level falls, which is connected mainly with a drop in participation of labour with academic and secondary-school technical background in the total number of workers. As regards the impact of automation of changes in qualifications structure of workers, it is difficul there to find some general causalities for all spheres of the national economy and for all qualifications levels. Roughly speaking, automation may be said to involve a higher share of qualified labour although this process is not linear. With in this general trend, there can be observed another derivative (subordinated) process, which regardless of polarization of workers employed directly in the production sphere leads to maintaining at the same level or even increasing the share of simple labour. Any increase in the automation level will always affect particular stages of the work process. It is only in exceptional cases that automation of one means of labour exerts an influence on all places of work connected with it. The structure of work places is more stable than it is expressed by the automation level. And that is why a number of work places characterized with a low demand for qualified personnel remain unchanged although accompanied by a higher automation level. In the automation process in direct production we can observe a decrease in quantitative share of labour while in the qualitative approach it shifts partly to more responsible tasks. Along with growth in the automation level there grows also the share of highly qualified labour in maintenance works, transport and other auxiliary kinds of work. In order to curb trends towards main taining or even increasing the share of simple labour in processes of developing mechanisation and automation the author proposes a number of measures to be taken, and namely: elimination of work monotony, increased participation of workers in management of companies, etc.

Keywords

Year

Volume

30

Physical description

Dates

published
1984

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

URI
http://hdl.handle.net/11089/7787

YADDA identifier

bwmeta1.element.hdl_11089_7787
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.