Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


1984 | 30 |

Article title

Стимулирующая Функция заработной платы в прэыишленноотн (направления изменений)

Content

Title variants

PL
Stymulująca funkcja płac w przemyśle (kierunki zmian)
PL
Stimulating Function of Wages in Industry. (Direction of Changes)

Languages of publication

Abstracts

PL
Płace stanowią kluczowy instrument motywowania pracowników do wzrostu efektywności pracy. W okresie minionego 35-lecia pełniły one jednak funkcję motywacyjną w sposób niezadawalający, niezależnie od założeń kolejnych reform. Podstawowe tego przyczyny, tkwiące na gruncie systemu wynagrodzeń, są następujące: a) słabość i nieelastyczność mechanizmu wzrostu płac, b) brak precyzyjnych narzędzi oceny trudności (złożoności) pracy i jej efektów warunkujących poprawną realizację prawa podziału według pracy, c) brak powiązania różnych narzędzi motywowania, a zwłaszcza polityki płac i polityki osobowej. Dążąc do umocnienia motywacyjnej funkcji płac należy w pierwszym rzędzie usunąć podstawowe przyczyny jej słabości. Celem opracowania jest zatem określenie kierunków i możliwości zmian polityki płac z tego punktu widzenia. Sprowadzają się one do:- konstrukcji elastycznego mechanizmu wzrostu płac włączając w to system rekompensat (do stosowawcze wzrosty płac); - przebudowy systemu taryfikacji i wprowadzenia analityczno-punktowych, bardziej precyzyjnych narzędzi oceny trudności pracy jako podstawy budowy tabel płac; - przebudowy reguł tworzenia funduszy wynagrodzeń, tak aby ściślej powiązać wielkość funduszy z efektami działalności gospodarczej przedsiębiorstwa; - przebudowy tabel płac w kierunku oparcia podwyżek płac na zajmowanym stanowisku od efektów pracy i tym samym umacniania motywacyjnego znaczenia płac zasadniczych; - wprowadzenia na szerszą skalę zespołowych form płac opartych na kompleksowych ocenach efektów pracy, co powinno stworzyć warunki do ograniczenia zasięgu stosowania akordu; - wprowadzenia pozytywnego i selektywnego premiowania ściśle zależnego od oceny efektów pracy, jednocześnie formy premiowania należałoby wydatnie wzbogacić stwarzając pracownikom możliwości wyboru najwłaściwszych z nich wynagrodzeń a naszerszą skalę silniejszego pobudzania innowacyjności.
EN
Wages constitute a key instrument motivating workers to increase effectiveness of their work. Unfortunately over the past 35-year period they were performing their motivating function in an unsatisfactory way no matter what assumptions were made by consecutive reforms. The most important factors accounting for this situation and lying in the wage system areas follows: 1) weak and inelastic mechanism of wage and salary growth; 2) absence of precise instruments allowing to evaluate difficulties of job and its effecting a correct realization of the law of remuneration according to work; 3) absence of relation ships between different motivational instruments, an despecially pay and personnel policies. In order to consolidate the motivational function of wages and salaries there must be eliminated, first of all, basic causes of its weakness. Accordingly, the aim of this paper is to determine directions and possibilities of changes in the pay policies from true point of view. They can be roughly presented as below; construction of elastic mechanism of pay growth including a system of compensations (adaptative pay increases);- remodelling of the tariff classification system and introduction of analytical-point, more presice instruments of job evaluation difficulties as a basis for construction of pay - remodelling of rules of creating the pay fund so that its size is more closely correlated to the economic performance of a company; - remodelling of pay schedules, allowing to base wage increases on a given post on work effects thus consolidating the motivational significance of basic wages; - wider introduction of team wages and salaries based on comprehensive evaluation of work effects, which should pave the way for reduced application of piece work systems; - introduction of positive and selective system of granting premiums being closely dependent upon evaluation of job effects while simultaneously all premiums should be substantially enriched, which would allow workers to choose the most appropriate form of pay, and, on a wider scale, stimulate innovations more strongly.

Keywords

Year

Volume

30

Physical description

Dates

published
1984

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

URI
http://hdl.handle.net/11089/7814

YADDA identifier

bwmeta1.element.hdl_11089_7814
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.