PL EN


2014 | 18 |
Article title

Orientacje społeczne a ocenianie cech partnera interakcji zależnie od jego mimicznej ekspresji emocjonalnej

Authors
Content
Title variants
PL
Social value orientations and evaluation of the interaction partner’s traits depending on emotional facial expression
Languages of publication
Abstracts
EN
The article is about the impact of social orientation on the relationship between generated assessments of the characteristics of another individual and emotion presented on his/her face. An omnibus type representative survey was carried out according to the experimental scheme, entirely via the Internet (N = 972). The following tools were used: a modifi ed version of the Ring Measure of Social Values (Liebrand, 1984) for the measurement of social value orientations; photographs of facial expressions (happiness, anger, neutrality) for the experimental manipulation; a scale for the assessment of perception of the individuals presented on the photographs. As expected, the link was demonstrated between social value orientations and the assessment about someone displaying various emotions on the face. Moderating nature of social orientation was connected with the degree of the orientation on the others as well as with the category of social orientation, but in relation to two of the eleven dimensions of features: “willing to cooperate” and “predictable”. The results seem to indicate the altruism orientation as the distinctive one in terms of moderating the relationship between observed emotion and generated evaluation. The results were given an interpretation, and areas were suggested in which it was worth planning additional researches that might provide the knowledge required to draw fi nal conclusions. It was highlighted that specifi c methodological solutions which might have infl uenced the structure of results were applied.
PL
Artykuł dotyczy wpływu orientacji społecznych na związek między generowanymi na temat obcej osoby ocenami a prezentowaną przez nią na twarzy emocją. Badanie reprezentatywne typu omnibus przeprowadzono w schemacie eksperymentalnym za pośrednictwem internetu (N = 972). Wykorzystywane narzędzia to: zmodyfi kowana wersja Metody Kołowej Liebranda (Liebrand, 1984) do pomiaru orientacji społecznych, zdjęcia ekspresji mimicznych (radość, złość, neutralna) do manipulacji eksperymentalnej, skala do oceny postrzegania prezentowanych na zdjęciach osób. Zgodnie z przewidywaniami wykazano, iż wpływ rodzaju mimicznej ekspresji emocjonalnej nadawcy komunikatu na rodzaj generowanego sądu o nadawcy zależy od orientacji społecznych obserwatora. Moderujący charakter orientacji zaobserwowano zarówno w przypadku ogólnego wskaźnika orientacji społecznych (stopień nasilenia "orientacji na innych"), jak i w przypadku kategorii orientacji społecznych, ale w odniesieniu do dwóch spośród jedenastu wymiarów cech: „skłonny do współpracowania” i „przewidywalny”. Wyniki zdają się wskazywać na orientację altruistyczną jako na wyróżniającą się na tle pozostałych grup w kwestii moderowania związku między obserwowaną emocją a generowaną oceną. Wskazano na aspekty metodologiczne, które mogły mieć wpływ na uzyskaną strukturę wyników oraz zasugerowano obszary dodatkowych badań, mogących dostarczyć wiedzy niezbędnej do formułowania ostatecznych konkluzji.
Year
Volume
18
Physical description
Dates
published
2014
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/8568
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_8568
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.