PL EN


2011 | 18 |
Article title

Tekst – sytuacja – kontekst w dyskusji

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest uchwycenie sposobów wiązania tekstu z sytuacją, charakterystycznych dla dyskusji politycznych toczonych w mediach. Elementy sytuacji, które zostają zakodowane w tekście tworzą kontekst. Specyficzność powiązań tych elementów daje się zauważyć nie tylko w bieżącej sytuacji komunikacyjnej, która jest kreowana przez dziennikarzy i ich rozmówców w studiu, lecz także w odtwarzaniu elementów tła sytuacyjnego z przeszłości. Zakładamy, że najogólniejszy sposób porządkowania komponentów sytuacji jest skorelowany z gatunkową i dyskursywną formą wypowiedzi. Badania przebiegu dyskusji wskazują, że typowa dla niej jest selekcja elementów tła pozajęzykowego, umieszczanie ich w siatkach różnych relacji, problematyzowanie tematu oraz zderzanie różnych kontekstów.
EN
The aim of the article is to capture the typical ways in which texts are linked with situations during the debates in the media. The elements of a situation which are coded in the text constitute a context. Uniqueness of connections between these elements can be noticed not only in the current communicative situation, which is created by the journalists and their studio guests, but also by showing elements of situational background from the past. We are assuming that the most general way of arranging components of a situation is co-related to the typical and discursive form of a statement. Research shows that selecting elements of the outside language background is typical for debates, along with putting them in a relational network, problematizing the topic, and confronting different contexts.
Year
Volume
18
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/9262
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_9262
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.