PL EN


2014 | 1 |
Article title

Spory wokół sprawiedliwości w edukacji. Wybrane wątki

Content
Title variants
PL
Disputes over justice in education. Selected threads
Languages of publication
Abstracts
PL
W niniejszym artykule autor bada problem sprawiedliwości w edukacji. Podjęte są tylko niektóre teoretyczne aspekty tego zjawiska. W artykule podejmuje się zbadanie sporu dotyczącego idei sprawiedliwości we współczesnej filozofii politycznej i edukacji. Autor rozwija ogólne rozumienie tego jak idea sprawiedliwości może być użyta w odniesieniu do edukacji. Prezentuje się tu kilka perspektyw filozoficznych związanych z ideą sprawiedliwości i stara się znaleźć dobry sposób poruszania się po tej mapie różnych pozycji związanych z życiem w społeczeństwie pluralistycznym. Wizja pluralistycznej sfery publicznej generuje bowiem konieczność odpowiedzi na pytanie związane ze statusem kategorii moralnych, których używamy. Dobrym przykładem w tym kontekście jest kategoria sprawiedliwości. Autor próbuje znaleźć dobry pomysł na życie w sytuacji nieustannego konfliktu moralnego i dokonuje analizy implikacji poszczególnych koncepcji sprawiedliwości społecznej dla edukacji i wspólnego życia w społeczeństwie.
EN
In this paper the author studies the problem of justice in education. He examines only some theoretical aspects of this phenomenon. This paper surveys a dispute over the idea of justice in contemporary political philosophy and education. The author develops an overall understanding of how the idea of justice can be used in relation to education. He presents a few philosophical perspectives connected with the idea of justice and tries to find a good way to move around the map of different positions associated with living in plural society. The vision of the plural public sphere generates the necessity to answer the question connected with the status of moral categories that we use. The category of justice might be a good example. The author attempts to find a way how to live in the situation of constant moral conflict and analyzes the implications of particular conceptions of social justice for education and common life in society.
Publisher

Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/1784
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_1784
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.