PL EN


2014 | 14 | 189-206
Article title

Osobliwe konstrukcje składniowe w polszczyźnie kowieńskiego tygodnika „Chata Rodzinna” (1922–1940), analogiczne do struktur rosyjskich

Content
Title variants
PL
The peculiar syntax structures in the Polish language in Kaunas weekly “Chata Rodzinna” (1922–1940) analogous to Russian structures
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the peculiar syntax structures excerpted from the weekly “Chata Rodzinna” published in Kaunas from 1922 to 1940. The language of the “Chata Rodzinna” is characteristic of numerous divergences in relation to obligatory rules of general Polish in a 20–year period between the First and Second World Wars. We can observe many differences in syntax compared to general Polish in discussed period. The most of them appeared under the influence of Russian language. Only a portion of origin syntax structures are demonstrated here; only those that were unknown at the earlier stages of the Northern Borderland Polish langage. The author listed 28 peculiar syntax structures analogous to Russian structures. Almost all the features still function in the Postwar Northern Borderland Polish language. 18 structures were registered in the interwar period and only 6 in the Kaunas and Żmudzki sources.
Publisher

Year
Volume
14
Pages
189-206
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • Bajerowa I., 2000, Polski język ogólny XIX wieku. Stan i ewolucja, t. III. Składnia.Synteza, Katowice.
 • Bartula Cz., 1981, Z badań nad składnią polską na tle porównawczym, Kielce.
 • Graczykowska T., 2003, Język kowieńskiego tygodnika „Chata Rodzinna”. Przyczynek do badań nad polszczyzną północnokresową w dwudziestoleciu międzywojennym (maszynopis rozprawy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem Jolanty Mędelskiej, przechowywany na Wydziale Filologicznym UMK w Toruniu).
 • Grek-Pabisowa I., Ostrówka M., Biesiadowska-Magdziarz B., 2008, Język polski na Białorusi radzieckiej w okresie międzywojennym. Polszczyzna pisana, Warszawa.
 • Kałkowska A., Pisarkowa K., Szybistowa M., Twardzikowa J., 1977, Zapomniane konstrukcje składni nowopolskiej (1863–1918). Wybór przykładów, Wrocław– Warszawa – Kraków – Gdańsk.
 • Karaś H., 2002, Gwary polskie na Kowieńszczyźnie, Warszawa – Puńsk.
 • Koniusz E., 2013, Współistnienie języków na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w świetle prac Jana Karłowicza, „Acta Baltcio-Slavica”XXXVII, s. 41–51.
 • Kuroczycki T. Rzepka W. R. 1977, Wpływy języka rosyjskiego na system gramatyczny polszczyzny XIX i początków XX wieku w świetle ówczesnych źródeł poprawnościowych, „Studia Rossica Poznaniensia” IX, s. 135–163.
 • Nagórko A., 1992, Wpływy rosyjskie na język polskiej inteligencji wileńskiej,[w:] Kubiak H., Waleczny T., Rokicki J., Wawrykiewicz M. (red.), Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR, Warszawa – Wrocław – Kraków, s. 139–147.
 • Masojć I., 1990, O wpływie składni rosyjskiej na współczesną polszczyznę wileńską (na materiale „Czerwonego Sztandaru”), „Poradnik Językowy” nr 2,s. 123–128.
 • Mędelska J., 1993, Język polski na Litwie w dziewiątym dziesięcioleciu XX wieku,Bydgoszcz.
 • Mędelska J., 1996, Język Jana Ciechanowicza. Przyczynek do dziejów polszczyzny na radzieckiej Litwie, Bydgoszcz.
 • Mędelska J., 1999, Język „Prawdy Wileńskiej” w początkach sowietyzacji Wilna i Wileńszczyzny, Bydgoszcz.
 • Mędelska J., 2000, Język polskiej prasy wileńskiej (1945–1979), t. II: Lata 1945–1959, Bydgoszcz.
 • Mędelska J., 2001, Język polskiej prasy wileńskiej (1945–1979), t. III: Lata 1960–1979, cz. 1, Fonetyka, słowotwórstwo, fleksja, składnia, Bydgoszcz.
 • Sordyl J., Witkowski W., 1993, Elementy obcojęzyczne w polszczyźnie „Czerwonego Sztandaru” i „Kuriera Wileńskiego” (1989–1990), „Slavia Orientalis” XLII,nr 2, s. 345–349. Sawaniewska-Mochowa Z., 2000, Świat jeden, ale niejednolity, czyli o zróżnicowaniu socjalnym polszczyzny kowieńskiej, [w:]Wolnicz-Pawłowska E., Szulowska W.(red.), Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim, Warszawa ns. 221–229.
 • Schummer-Szermentowski E. M., 1933, Litwa, Lwów.
 • Zielińska A., 1999, O polszczyźnie na Litwie Kowieńskiej, [w:] J. Rieger (red.),Studia nad polszczyzną kresową, t. IX, Warszawa, s. 11–31.
 • Zielińska A. 1999a, Elementy języka litewskiego w polszczyźnie kowieńskiej, „Acta Baltico-Slavica” 24, s. 253–261.
 • Zielińska A., Sawaniewska-Mochowa Z., 2007, Dziedzictwo kultury szlacheckiej na byłych kresach północno-wschodnich Rzeczypospolitej. Ginąca część kultury europejskiej, Warszawa.
 • Żenkiewicz J., 2001, Litwa na przestrzeni wieków i jej powiązania z Polską, Toruń.
 • Joachimiak J., 1996, Послевоенные русизмы в вильнюсском журнале для женщин за 1976 год, Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/2051
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_2051
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.