PL EN


2014 | 14 | 229-248
Article title

Sposoby identyfikacji mężczyzn i dzieci w parafii jednowierców w Pokrowsku w latach 1846–1902

Content
Title variants
PL
Methods of Man and children’s identification in edinoviert’s parish in Pokrovsk from 1846 to 1902
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article is devoted to classification of typical nominal configuration, which are characteristic for man and children in edinovierts’ parish in Pokrovsk during their existence between 1846 and 1902. They, Russian old believers, settled here on the rental rights escaping from persecutions and decided to convert to edinoviery. Source material was taken from Duplicates of Population Registry of the mentioned parish, which are stored in the National Archive in Suwałki. Onomastic models fund in source, were divided into three groups: 1) analitycal forms, 2) first name + synthetic and patronimic forms, 3) first name + an element, acting as a second name in II or III place of nominal chain. Gathered material has been examine in a diachronic aspect too, it enables to follow the history of their evolution from predication to nomination.
Publisher

Year
Volume
14
Pages
229-248
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • Abramowicz Z., 2007, Nazwy własne a symbolika narodowa, [w:] Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze, Kraków, s. 113–122.
 • Antroponimia Polski, 2007, pod red. A. Cieślikowej, Kraków.
 • Boryś W, 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.
 • Boryś W., Popowska-Taborska H., 1994–2006, Słownik etymologiczny kaszubszczy-zny, t. I–V, Kraków.
 • Brechenmacher J., 1957, Etymologisches W¨orterbuch der Deutschen Familiennamen, Limburg.
 • Breza E., 1982, Polskie nazwy osobowe z sufiksem -ęda i -enda, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego UG. Prace Językoznawcze nr 8, Gdańsk.
 • Breza E., 2000, Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany, Gdańsk.
 • Bubak J., 1986, Proces kształtowania się polskiego nazwiska mieszczańskiego i chłopskiego, Kraków.
 • Cieślikowa A., Przezwiska, [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, Warszawa – Kraków 1998, s. 119–134.
 • Górnicki Ł., 1566, Dworzanin polski, Kraków.
 • Górnicki Ł. 1589, Troas, Kraków.
 • Kaleta Z., 1998, Nazwisko w kulturze polskiej, Warszawa.
 • Kreja B., 2001, Słowotwórstwo polskich nazwisk. Struktury sufiksalne, Kraków.
 • Lica Z., 2009, Sposoby adaptacji nazwisk pomorskich genetycznie niemieckich w polszczyźnie, Gdańsk.
 • Mańczak W., 1992, Formy kaszubskie typu sink, „Studia z dialektologii polskiej i słowiańskiej”, Warszawa, s. 137–142.
 • Mettke H., 1970, Mittelhochdeutsche Grammatik, Leipzig.
 • Pohl A., 1987, Zum Problem des Genus deutsche Lehnw¨orter im Alt- und im Mittelpolnische, [w:] Deutsch-polnische Sprachkontakte, hrsg. von A. Pohl, A. de Vincenz, K¨oln.
 • Rospond S., 1967, Słownik nazwisk śląskich, t. I, Wrocław.
 • Rospond S., 1976, Mówią nazwy, Warszawa.
 • Rutkowski M., 2007, Nazwy własne w strukturze metafory i metonimii, Olsztyn.
 • Rymut K., 1999, Nazwiska Polaków, t. I, Kraków.
 • Skowronek K., 2001, Współczesne nazwisko polskie. Studium statystyczno-kognitywne, Kraków.
 • Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku, oprac. K. Rymut, Kraków 2003.
 • Słownik prasłowiański, 1974–1976, pod red. F. Sławskiego, t. I–II, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk.
 • Słownik polszczyzny XVI wieku, pod red. M. R. Mayenowej, 1966–2002, t. I–XXX,Wrocław – Warszawa.
 • Słownik staropolski, pod. red. S. Urbańczyka, 1953–2003, t. I–XI, Kraków.
 • Słownik staropolskich nazw osobowych, 1965–1983, pod red. W. Taszyckiego, t. 1–6,
 • Wrocław, t. 7: Suplement, 1984–1987, pod red. M. Malec, Wrocław.
 • Surma G., 1991, Nazwy osobowe w Opoczyńskiem, Gdańsk.
 • Wilkoń A., 1974, Nazwy osobowe typu Bystroń, Pigoń, Dobronia w języku polskim,Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze 42, Kraków, s. 113–159.
 • Zoder R., 1968, Familiennamen in Ostfalen, t. I–II, Hildesheim.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/2076
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_2076
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.