PL EN


2014 | 1(67) |
Article title

Zmiany "terms of trade" w krajach rozwijających się

Content
Title variants
PL
Changes in "Terms of Trade" in Developing Countries
Languages of publication
Abstracts
PL
Do badania zmian relacji cen w handlu międzynarodowym stosuje się narzędzie zwane terms of trade. Intratna relacja cen towarów eksportowanych i importowanych sprawia, że handel zwiększa efektywność gospodarowania. Niestety, nie wszystkie kraje w jednakowym stopniu mogą z niej korzystać. Te, których główną ofertą są surowce lub żywność, a do takich zalicza się większość państw rozwijających się, odnoszą znacznie mniejsze korzyści z wymiany handlowej niż eksporterzy towarów przemysłowych. Ceny bowiem tych pierwszych kształtują się zdecydowanie mniej rentownie, wykazując się przy tym dużą niestabilnością. W rezultacie, terms of trade krajów rozwijających się najczęściej przejawia tendencję spadkową. Tymczasem, istnieje zależność między poziomem terms of trade a dochodem narodowym i rozwojem gospodarczym. Poprawa terms of trade wpływa na zwiększenie dochodu narodowego, a jego pogorszenie pociąga za sobą przeciwne skutki. Stąd tak istotne znaczenie ma odwrócenie tej niekorzystnej dla krajów rozwijających się tendencji, ponieważ wzrost cen surowców oznacza, że pojawia się źródło sfinansowania luki rozwojowej w tych krajach. Przy istniejącej elastyczności popytu i podaży powstają także warunki sprzyjające dalszej liberalizacji handlu.
EN
The tool called the ‘terms of trade’ is used to study the changes in relative prices in international trade. A favourable ratio of export prices to import prices increases the economic efficiency of trade. Unfortunately, not all countries are equally capable of achieving such a ratio. Those whose main range of exports include raw materials or food, i.e. developing countries, receive much lower benefits from trade than the exporters of industrial goods since the prices for the former are far less profitable and, what is more, highly unstable. As a result, the terms of trade of developing countries generally tend to decline. Meanwhile, there is a correlation among the levels of terms of trade, national income and economic development. Improved terms of trade increase national income, while their deterioration has an opposite effect. Therefore, it is important to reverse the unfavorable trends in developing countries. The increase in commodity prices means that there is a source of financing the development gap in these countries. With the existing flexibility of supply and demand, favourable conditions are also created for further trade liberalisation.
Publisher

Year
Volume
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/2284
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_2284
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.