PL EN


2014 | 23 | 7-40
Article title

Kategorie kultury publicznej służące konserwowaniu relacji władzy. Rasa i klasa w kontekście (post)kolonialnym

Content
Title variants
PL
Categories of Public Culture Instrumented in Creating Power Relations: Race and Class in (Post)Colonial Context
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article I intend to describe the way in which “scientific” categories of race and class are invented and transferred into public culture and subsequently instrumented in creating and maintaining imaginaries and practices of colonial and postcolonial power relations. I interpret colonialism and postcolonialism in a very broad context, as a continuum encompassing creation and recreation of the contemporary rules and phenomena that are related to the functioning of nation-state power, which in turn is shaped, as a set of ideas, by discourses of public culture. My arguments derive from anthropological research on social mobility and are illustrated with examples from Jamaica and the USA.
Publisher

Year
Volume
23
Pages
7-40
Physical description
Dates
published
2014
References
 • Anderson B. (1997), Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa-Kraków
 • Barker Ch. (2005), Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków
 • Barry B. (2001), Culture & Equality: An Egalitarian Critique of Multiculturalism Cambridge, Harvard
 • Basch L., Glick-Schiller N., Szanton-Blanc C. (1994), Nations Unbound. Transnational Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritorialised Nation-States, London and New York
 • Bhaba Homi K. (2008), Mimikra i ludzie. O dwuznaczności dyskursu kolonialnego, tłum. T. Dobrogoszcz, „Literatura na Świecie” nr 1-2
 • Boas F. (1928), Anthropology and Modern Life, New York
 • Bourdieu P. (2007), Szkic teorii praktyki, poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów, tłum. W. Kroker, Kęty
 • Cassirer E. (1946), Te Myth of the State, Yale University Press, New Haven
 • Césaire A. (1939), Cahier d’un retour au pays natal, Paris
 • Chakrabarty D. (2011), Prowincjonalizacja Europy. Myśl postkolonialna i różnica historyczna. tłum. D. Kołodziejczyk, T. Dobrogoszcz, E. Domańska, PoznańCharles Ch. A.D. (2003), Skin Bleaching, Self-Hate, and Black Identity in Jamaica, “Journal of Black Studies” t. 33, nr 6: 711-728
 • Cohen A. (1974), Two-Dimmentional Man: An Essay on the Anthropology of Power and Symbolizm in Complex Society, Routledge & Kegan Paul, London
 • Derrida J. (1978), Różnia, tłum. J. Skoczylas, [w:] M. J. Siemek (red.), Drogi współczesnej flozofi, Warszawa
 • Durand G. (1986), Wyobraźnia symboliczna, tłum. i przedmowa Cezary Rowiński, Warszawa
 • Eller J. D. (2012), Antropologia kulturowa. Globalne siły lokalne światy, Kraków
 • Eriksen T. H. 1992, Indians in New Worlds: Mauritius and Trinidad, “Social and Economic Studies” t. 41, nr 1
 • Fanon F. (1952), Peau noire, masques blancs, Paris
 • Fanon F. (1961), Les Damnés de la terre, Paris
 • Fenton S. (2007), Etniczność, Warszawa
 • Foucault M. (2009), Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. T. Komendant, Warszawa
 • Gawrycki M. F. (2013), Stosunki międzynarodowe na Karaibach. Perspektywa postkolonialna, Warszawa
 • Gellner E. (1991), Narody i nacjonalizm, Warszawa
 • Goody J. (2011), Kradzież historii, tłum. J. Dobrowolski, Warszawa
 • Greene J. E. (red.), (1993), Race, Class and Gender in the Future of the Caribbean, Mona
 • Halbwachs M. (1969), Społeczne ramy pamięci, tłum. M. Król, Warszawa
 • Hintzen P. (1983), Bases of Elite Support for a Regime: Race, Ideology and Clientilism as Bases for Leaders in Guyana and Trinidad, “Comparative Political Studies” t. 16: 363-391.
 • Hodson H.V. (1972) Te Diseconomics of Growth, Pan Ballantine
 • Huntington S. P. (2005), Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, tłum. H. Jankowska, Warszawa
 • Kaczmarek Ł. (2008), Fidżi. Dzieje i barwy wielokulturowości, Poznań
 • Kaczmarek Ł. (2010), Ethnicity and Politics in Fiji, “Ethnologia Polona” nr 30
 • Kaczmarek Ł. (2012a), Poza luksusowym więzieniem. Społeczne oddziaływania turystyki na Jamajce, „Lud” t. 96: 249-272
 • Kaczmarek Ł. (2012b), Wolny przepływ towarów i (u)sług. Multikulturalizm a wielokulturowość w wyobrażeniach o swojskości i przydatności społecznej oraz legitymizacji kulturowej w kontekście aksjologii ekonomicznej, „Pogranicze. Studia Społeczne” nr 20: 107-131
 • Kaczmarek Ł., Parowicz I. (2013), Kingston: kolonialne ślady w tożsamości przestrzennej, „Journal of Urban Ethnology” nr 10: 33-45
 • Kincaid J. (1988), A Small Place, New York
 • Kochan J. (2011), Studia z teorii klas społecznych, Warszawa
 • Kuper A. (1976), Changing Jamaica, Routledge & Kegan Paul Boston
 • Loomba A. (2011), Kolonializm/Postkolonializm, tłum. N. Bloch, Poznań
 • MacIver R. M. (1947), Te Web of Government, New York
 • Maingot A. P. (2010), Gordon K. Lewis on Race, Class and Ideology in the Caribbean, Kingston
 • Malinowski B. (1947), „Introduction” (w:) F. Ortiz, Cuban Counterpoint: Tabacco and Sugar,
 • New York, Knopf Publisher: IX-XVI oraz polskie tłumaczenie tego tekstu w: B. Malinowski (2004), Dzieła, t. 13: 443-451, Warszawa
 • Malinowski B. (1958), Mit w psychologii ludów pierwotnych [w:] Szkice z teorii kultury, tłum. T. Święcka, WarszawaMamzer H. (red.), (2008), Czy klęska wielokulturowości? Poznań
 • Mufuka N. K. (1978), Te Jamaican Experiment, “Current History” t. 74, nr 434
 • Nettleford R. M. (2001), Mirror Mirror: Identity, Race and Protest in Jamaica, Kingston
 • Nettleford R. M. (1972), Identity, Race and Protest in Jamaica, New York
 • Novak M. (1996), Unmeltable Ethnics: Politics & Culture in American Life, New Brunswick, U.S.S.
 • Nowak J. (2011), Społeczne reguły pamiętania. Antropologia pamięci zbiorowej, Kraków
 • Nowicka E. (1979), Afrykanie z wyboru. Afryka w świadomości Murzynów amerykańskich, Warszawa
 • Norris K. (1962), Jamaica: Te Search for an Identity, London
 • Obrębski J. (1948), Jamaican Rural Town (nieopublikowane opracowanie z badań dla West Indies Social Survey, znajdujące się w Archiwum Uniwersytetu Massachusetts w Amherst)OMB (1997), (U.S. Ofce of Management and Budget), Revisions to the Standards for the Classifcation of Federal Data on Race and Ethnicity, “Federal Register Notice” 30 October
 • Omi M., Howard W. (1986), Racial Formation in the United States, London
 • Orizio R. (2009), Zaginione białe plemiona. Podróż w poszukiwaniu zapomnianych mniejszości, Warszawa
 • Ortner S. B. (2004), Pokolenie X. Antropologia w świecie nasyconym mediami, tł. M. Kempny, [w:] M. Kempny, E. Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, Warszawa, s. 420-447
 • Payne A. (1988), Jamaica’s Approach to Independence, “Caribbean Review” t. XVI, nr 1
 • Piasecki K. (2010), Problem rasy w antropologii, [w:] M. Drozd-Piasecka, A. Posern-Zieliński
 • (red.), Antropologia polityki i polityka w antropologii, Warszawa
 • Polityka (2011), Kibic Wisły Kraków o Maorze Meliksonie, piłkarzu z Izraela, „Polityka” nr 2834: 114
 • Posern-Zieliński A. (2006) Józef Obrębski i antropologia Karaibów, [w:] A. Engelking (red.), W stulecie urodzin Józefa Obrębskiego, „Sprawy Narodowościowe”, numer specjalny, z. 29: 123-145
 • Pratt M. L. (2011), Imperialne spojrzenie. Pisarstwo podróżnicze a transkulturacja, tłum. E. E. Nowakowska, Kraków
 • Roberts G. W. (1957), Te Population of Jamaica, Cambridge
 • Sheller M. (2003), Creolization in Discourses of Global Culture [w:] S. Ahmed, C. Castaneda, A.-M. Fortier, M. Sheller (red.), Uprootings / Regroundings. Questions of home and migra-tion, Oxford
 • Smith M. G. (1959), Social and Cultural Pluralism, [w:] V. Rubin (red.), Social and Cultural
 • Pluralism in the Caribbean, “Annals of New York Academy of Science” 83: 761-916
 • Smith M. G. (1965), Te Plural Society of Te British West Indies, Berkeley
 • Smoczyński W. (2010), Koniec tolerancji, „Polityka” nr 2783: 36-41
 • Tomas W. I., Znaniecki F. (1976), Chłop polski w Europie i Ameryce. Organizacja grupy pierwotnej, tłum. M. Metelska, t. 1, Warszawa
 • Tomas-Hope E. M. (1992), Caribbean Migration, Kingston
 • Turner V. (2005), [1975], Badania nad symbolami, przeł. E. Klekot, [w:] M. Kempy, E. Nowicka
 • (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, WarszawaTaylor Ch. (2004), Modern Social Imaginaries, Duke University Press; książka ukazała się też w wersji polskiej: Nowoczesne imaginaria społeczne, przeł. A. Puchejda, K. Szymaniak, Kraków
 • Warner W. L. (1957), American Life: Dream and Reality, Chicago
 • Weber M., 1956, Wirtschaf und Gesellschaf. Grundriss der Verstehende Soziologie, Tübingen
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/2578
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_2578
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.