PL EN


2014 | 23 | 111-132
Article title

Karta Polaka a tożsamość narodowa. Przykład Polaków w Białorusi

Content
Title variants
PL
Polish National Card versus National Identity. The Example of Poles in Belarus
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the results of a research on Polish national identity among people applying for the Polish National Card in Minsk, Belarus. The research project covered 125 persons who between March and the end of July 2013 had completed a course preparing them for an interview with the Consul of the Republic of Poland in order to obtain the Polish National Card. The research was to evaluate the traditional, ethnic criteria of the national bond, which largely overlap with the criteria required to be met by applicants for the Pole’s Card according to the Act on Pole’s Card of 7 September 2007. The results of the research suggest poor internalisation of the criteria of traditional national identity among the respondents.
Publisher

Year
Volume
23
Pages
111-132
Physical description
Dates
published
2014
References
 • Babiński G., Chałupczak H. (red.), (2006), Diaspora polska w procesach globalizacji. Stan i perspektywy badań, Kraków
 • Barth F. (1969), Introduction, [w:] F. Barth (red.), Ethnic Groups and Boundaries, Oslo
 • Bauman Z. (2006), Tożsamość, Rozmowy z Benedetto Vecchim, Gdańsk
 • Bojar H. (2000), Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie III Rzeczpospolitej, Wrocław
 • Bokszański Z. (2005), Tożsamości zbiorowe, Warszawa
 • Brubaker R. (2004), Ethnicity without groups, Cambridge
 • Dashefsky A. (ed.), (1976), Ethnic Identity in Society, Chicago
 • Fenton S. (2007) Etniczność, Warszawa
 • Gieorgica J. P. (2009), Media in Belarus, Białystok
 • Gieorgica J. P. (2012), Przesłanki i perspektywy Akcesji Białorusi do Unii Europejskiej, Warszawa
 • Głowacka-Grajper M. (2013), Zbiorowości polskie w zachodnich republikach byłego ZSRR „Studia BAS” nr 2(34)
 • Huntington S. (2007), Kim Jesteśmy? Wyzwania dla amerykańskiej tożsamości narodowej, Kraków
 • Kabzińska I. (2009), Między pragnieniem ideału a rzeczywistością. Polacy na Litwie, Białorusi
 • i Ukrainie w okresie transformacji systemowej przełomu XX i XXI stulecia, Warszawa
 • Kinloch C. G. (1979), Te Sociology of Minority Group Relations, New York
 • Kłoskowska A. (1996), Kultury narodowe u korzeni, Warszawa
 • Krasowska H. (2012), Mniejszość polska na południowo -wschodniej Ukrainie, Warszawa
 • Kwaśniewski K. (1992), Socjologia mniejszości a defnicja mniejszości narodowej, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” t. 1
 • Lietuvos gyventojai 2011 metais/Lithuanian 2011 Population Census in Brief, Vilnius 2012Melchior M. (1993), Kategoria tożsamości jako wyzwanie badawcze, [w:] A. Jawłowska, M. Kempy, E. Tarkowska (red.), Kulturowy wymiar przemian społecznych, Warszawa
 • Mucha J. (2005), Oblicza etniczności. Studia teoretyczne i empiryczne, Kraków
 • Mucha J. (1999), Kultura dominująca jako kultura obca. Mniejszości kulturowe a grupa dominująca w Polsce, Warszawa
 • Michalska M. (red.), (2011), Polacy poza granicami kraju w progu XXI wieku. Różne oblicza polskiej tożsamości, Wrocław
 • Preece J., J. (2007), Prawa mniejszości, Warszawa
 • Radzik R. (2012), Tożsamości zbiorowe Białorusinów, Lublin
 • Sadowski A. (2008), Naród kulturowy jako kategoria badawcza w socjologii narodu, [w:] A. Sakson
 • (red.), Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy – między polskością a niemieckością, Poznań
 • Sadowski A. (1991), Narody wielkie i małe. Białorusini w Polsce, Kraków
 • Sadowski A. 1996), Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Białystok
 • Sierakowska J. (2014), Mołdawianie w kosmos nie letajut biez wina, Gliwice
 • Smith A., D. (1991), National Identity, London
 • Smułkowa E. (2004), Inna polskość? [w:] A. Kuczyński, M. Michalska (red.), Kultura i świadomość etniczna Polaków na Wschodzie, Wrocław
 • Szacki J. (2004), O tożsamości(zwłaszcza narodowej), „Kultura i Społeczeństwo” 2004, nr 3
 • Szymanowska L. (2011), Wdrażanie węgierskiej ustawy o obywatelstwie http://www.osw.waw.
 • pl/pl/publikacje/analizy/2011-02-02/wdrazanie-wegierskiej-ustawy-o-obywatelstwie [2011-02-02]
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. nr 180, poz. 1280)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/2583
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_2583
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.