PL EN


2014 | 3(69) |
Article title

Struktura akcjonariatu spółki a atrakcyjność inwestycji na rynku akcji GPW w Warszawie

Content
Title variants
PL
Shareholding structure and attractiveness of investing in WSE-listed companies
Languages of publication
Abstracts
PL
Głównym celem niniejszego opracowania jest dokonanie pogłębionej analizy atrakcyjności inwestycji w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W artykule podjęto próbę klasyfikacji spółek notowanych na GPW ze względu na obecność wybranych inwestorów kluczowych w akcjonariacie, a następnie oceny zyskowności inwestycji w ich akcje. W przedstawionym badaniu zastosowano, odmienne od klasycznego, kryterium klasyfikacji spółek, abstrahując od typowego grupowania walorów bazującego na składzie przekrojowych lub branżowych indeksów giełdowych. Przeprowadzona na podstawie danych historycznych analiza wskazała na relatywnie wysoką stopę zwrotu z inwestycji na GPW, jak również wysokie ryzyko inwestycji. Wnikliwa analiza szerokiego spektrum spółek ukazała istotną statystycznie zależność pomiędzy obecnością wybranych podmiotów w akcjonariacie spółki a rynkową charakterystyką inwestycji w akcje.
EN
The main aim of this paper is to conduct an in-depth analysis of the economic attractiveness of investing in the shares of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The author attempts to classify these companies according to the presence of selected key investors in the shareholding structure and then goes on to assess the attractiveness of investing in the shares under analysis. Apart from the typical grouping of shares based on the composition of wide or sectoral indices, some non-classical criteria for the classification of companies have been used. An analysis carried out on the basis of historical data indicates a relatively high rate of return on investment on the Warsaw Stock Exchange, and a high investment risk as well. In-depth analysis taking into account a broad spectrum of companies reveals a statistically significant dependence between the presence of selected entities in the shareholding structure of a company and the market characteristics of investments in equities.
Publisher

Year
Volume
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/2617
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_2617
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.