PL EN


2014 | 24 | 97-116
Article title

Rodzina wizytówką miasta. Przypadek Krakowa

Authors
Content
Title variants
PL
The Family as a Recognized Symbol of the City. Krakow Case
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article is dedicated to three Cracovian families, very recognizable in the Polish society: the Estreichers, the Zolls and the Stuhrs. The (auto)biographical stories written by the representatives of those families became the basis for the analysis of their relation with Krakow. Three selected cases have many characteristics in common such as a strong sense of their family identity, public activities of many members of the families, their connections with Krakow as an academic, cultural and scientific center which are accented with emphasis. Those cases are the great examples of the best recognized symbol of the city (which is earnestly sought by the local government and the creators of brands of the city), that is a human. From this point of view, man is shown as a member of his basic environment which is the family (home).
Keywords
EN
Family   Krakow   city   Estreicher   Zoll   Stuhr  
Publisher

Year
Volume
24
Pages
97-116
Physical description
Dates
published
2014
References
 • „Alma Mater” (2009), Aresztowani 6 listopada 1939 roku podczas Sonderaktion Krakau // Persons arrested on 6 November 1939 under Sonderaktion Krakau, nr 118: 19
 • „Diabeł” (1912), R. 45, (1 III), nr 5, Kronika krakowska: 8
 • Bielas-Gołubowska U. (2011), Saga polska, czyli „Zoll, kto ty jesteś?”, „Pogranicza” 2: 117-120
 • Bieniarzówna J., Małecki J., Mitkowski J., (1979), Dzieje Krakowa, t. 3: Kraków w latach 1796–1918, Kraków
 • Bieńko M. (2007), Znaczenie więzi wielopokoleniowych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” R. 47, nr 9: 3-11
 • Bieńkowski W. (1983), Rola Krakowa w polskim życiu naukowym, [w:] J. Małecki (red.), Kraków
 • na przełomie XIX i XX wieku. Materiały z sesji naukowej z okazji dni Krakowa w 1981 roku, Kraków: 19-44
 • Boy-Żeleński T. (1967), O Krakowie, oprac. H. Markiewicz, Kraków
 • Budowanie silnej marki „Kraków”, http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=459 [17.01.2014]
 • Burkot S. (2005), Uwertura i niespełnienie, „Małopolska” t. 7: 61-75
 • Chojecka E. (2011), Trzy modele kulturowej pamięci: Kraków, Katowice, Wrocław // Tree modelsof cultural memory: Kraków, Katowice, Wrocław, tłum. T. Bieroń, „Herito” R. 1, nr 2: 78-87
 • Cieński A. (1992), Pamiętniki i autobiografe światowe, Wrocław–Warszawa–Kraków
 • Czabanowska-Wróbel A. (2011), Palimpsest Krakowa z przełomu XIX i XX wieku – ślady przeszłości i znaki tego, co nowe, [w:] K. Fiołek, M. Stala (red.), Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych (1866 – 1914). Studia i szkice, Kraków: 345-362
 • Demel J. (1957), Kraków na przełomie wieku XIX i XX na tle rozwoju i wcielenia przedmieść i gminpodmiejskich 1867–1945, [w:] J. Dąbrowski (red.), Kraków. Studia nad rozwojem miasta,Kraków: 287-351
 • Dybiec J. (2007), Kraków w narodowej pamięci, „Palestra” R. 52, nr 11–12: 145-151
 • Estreicher K. (2001), Dziennik wypadków, t. 1: 1939–1945, Wstęp Z.K. Witek, Kraków
 • Estreicher K. (2002), Dziennik wypadków, t. 2: 1946–1960; Wstęp Z.K. Witek, (red.) A.M. Joniak, Kraków
 • Estreicher K. (2003), Dziennik wypadków, t. 3: 1961–1966; Wstęp Z.K. Witek, (red.) A.M. Joniak, Kraków
 • Estreicher K. (2004), Dziennik wypadków, t. 4: 1967–1972, Wstęp Z.K. Witek, (red.) A.M. Joniak, Kraków
 • Estreicher K. (2006), Dziennik wypadków, t. 5: 1973–1977; Wstęp Z.K. Witek, (red.) A.M. Joniak, Kraków
 • Estreicher K. (2013), Dziennik wypadków, t. 6: 1978–1980, Wstęp Z.K. Witek, (red.) A.M. Joniak, Kraków
 • Estreicherówna M. (1936), Życie towarzyskie i obyczajowe Krakowa w latach 1848–63, t. 1-2, Kraków (Biblioteka Krakowska 91, 92)
 • Estreicherówna M. (1968), Życie towarzyskie i obyczajowe Krakowa w latach 1848–1863, (red.) i dobór ilustracji J. Pociecha, Kraków
 • Estreicherówna M. (1999), Wybór z „Dziennika” Marii Estreicherówny z lat 1886–1938, oprac. M. Świątecka, „Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie” R. 44: 233-292
 • Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, Warszawa Głowiński M. (1997), Stanisława Pigonia relacja o Sachsenhausen, [w:] tegoż, Narracje literackie i nieliterackie, Kraków: 148-158
 • Głowiński M. i in. (1988), Słownik terminów literackich, Wrocław
 • Grodziska K. (2003), „Gdzie miasto zaczarowane…”. Księga cytatów o Krakowie, Kraków
 • Grodziski S. (1998), Stanisław Estreicher jako twórca porównawczej historii państwa i prawa, „Czasopismo Prawno-Historyczne” t. 50, z. 1: 117-128
 • Grzybowska K. (1957), Szałas, „Dialog” R. 2, nr 12 (20): 25-45
 • Grzybowska K. (1959), Penelopa i mandarynki. Reportaż z podróży po Grecji, Warszawa
 • Grzybowska K. (1960), Zuzia, Warszawa (także: 1962, 1968)
 • Grzybowska K. (1961), Julian czyli o końcu świata. Żart z pewnym sensem, Kraków
 • Grzybowska K. (1962), I ja i Franuś, Warszawa (także: 1982)
 • Grzybowska K. (1969), Kronika rodzinna, Wrocław
 • Grzybowska K. (2010) – skrót E, Estreicherowie. Kronika rodzinna, Kraków (także 1999)
 • Grzybowski S. (2010), O autorce, [w:] K. Grzybowska, Estreicherowie. Kronika rodzinna, Kraków:462-466
 • Gwiazdomorski J. (1964), Szkoła teleologiczna. Fryderyk Zoll młodszy 1865–1948, [w:] M. Patkaniowski (red.), Studia z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków:
 • 287-296 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 100, Prace Prawnicze 18)Gwiazdomorski J. (1964a), Wspomnienia z Sachsenhausen. Dzieje uwięzienia profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego 6 listopada 1939–9 lutego 1940, Kraków
 • Homola I. (1984), „Kwiat społeczeństwa” (Struktura społeczna i zarys położenia inteligencji krakowskiej w latach 1860–1914), Kraków–Wrocław
 • Homola Skąpska I. (1996), „Das Klaine Wien” an der Weichsel, Übersetzt von M. Smykała, [w:] J. Hrycyk (red.), Österreich – Polen. 1000 Jahre Beziehungen, Kraków, (Deutsche Fassung), s. 459-480 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne 121, Studia Austro-Polonica 5
 • Homola Skąpska I. (1997), „Mały Wiedeń” nad Wisłą, [w:] J. Buszko, W. Leitsch, J. Rydel (red.), Austria – Polska. 1000 lat kontaktów, Kraków (wersja polska), s. 409-426 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne 121, Studia Austro-Polonica 5)
 • Kantor R. (1994), Kraków – wielka scena narodowego teatru, [w:] R. Godula (red.), Klejnoty i sekrety Krakowa. Teksty z antropologii miasta, Kraków, s. 37-62
 • Karpińska H.M. (2009), Dynastia Stuhrów, [rec. J. Stuhr, Stuhrowie. Historie rodzinne, Kraków 2008] „Nowe Książki” 3: 45
 • Klich-Kluczewska B. (2005), Przez dziurkę od klucza. Życie prywatne w Krakowie (1945–1989), Warszawa
 • Konopczyński W. (1945), Pod trupią główką (Sonderaktion Krakau), „Tygodnik Powszechny”
 • R. 1, nr 3 (8 IV): 3-4; nr 4 (15 IV): 3-4; nr 5 (22 IV): 3; nr 6 (29 IV): 3-4; nr 7 (6 V): 2-3; nr 8,(13 V): 3; nr 9 (20 V): 3; nr 10 (27 V): 3; nr 11 (3 VI): 3; nr 12 (10 VI): 3; nr 13 (17 VI): 3;nr 14 (24 VI): 3; nr 15 (1 VII): 4-5; nr 16 (8 VII): 4-5; nr 17 (15 VII): 4-5
 • Korczak J. (2000), Estreicherowie, [rec. K. Grzybowska, Estreicherowie. Kronika rodzinna, Kraków 1999] „Arkusz”, nr 4 (101): 8
 • Kubicki P. (2010), Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamości, Kraków
 • Kubicki P. (2012), Pomiędzy pamięcią a historią. Polskie miasta wobec wielokulturowego dziedzictwa, „Pogranicze. Studia Społeczne” t. 20: 53-66 Kusek R. (2008), „Wielki Kraków” czy „Pipidówka” – opis wyglądu miasta za czasów Juliusza Leo zarysowany na łamach czasopisma humorystycznego „Diabeł”, „Krakowski Rocznik Archiwalny” 14: 61-106
 • Landau L. (1962), Kronika lat wojny i okupacji, t. 1: Wrzesień 1939 – listopad 1940, Warszawa
 • Lejeune S. (2007), Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografi, Kraków
 • Mikołajec J. (2007), Wrocław, Kraków, Lwów – miasta środkowoeuropejskiego szlaku, „Nurt SVD”R. 41: 2007, z. 3–4: 181-192
 • Miliszkiewicz J. (2009), Estreicherowie, „Spotkania z Zabytkami” R. 33, nr 7: 30-31
 • Morawski P. (2011), Uczeni, rektorzy, żołnierze, [rec. A. Zoll, Zollowie. Opowieść rodzinna, Kraków2011] „Nowe Książki” 4: 9-10
 • Mroczka L. (1999), Krakowianie. Szkice do portretu zbiorowego w dobie industrialnej transformacji 1890–1939, Kraków
 • Niedźwiedź A. (2006), Kraków – „miasto papieskie”. Analiza symboliki i mitologii przestrzeni
 • miejskiej, “Journal of Urban Ethnology” 8: 25-45
 • Obarska M. (2008), Adwokat autobiografi, [rec. P. Lejeune, Wariacje na temat pewnego paktu.
 • O autobiografi], „Kultura i Społeczeństwo” t. 52, nr 1: 145-148
 • Owsiany E. (1996), Ostatni z dynastii Estreicherów, „Sycyna” 12: 5
 • Pigoń S. (1966), Wspominki z obozu w Sachsenhausen (1939-1940), Warszawa
 • Piwarski K. (1946), Straty nauki polskiej w Krakowie, [w:] J. Dąbrowski (red.), Kraków pod rządami
 • wroga 1939–1945, Kraków: 66-93 (Biblioteka Krakowska, 104)
 • Pochłódka A. (2008), Życie kulturalne krakowskich mieszczan przełomu XIX i XX wieku w zapiskach autobiografcznych – zarys problematyki, „Teksty Drugie” nr 3: 194-200
 • Purchla J. (1992), Matecznik Polski. Pozaekonomiczne czynniki rozwoju Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej, Kraków
 • Radomski A. (2005), Wielkie narracje a mikronarracje – etyczne dylematy współczesnego pisarstwa
 • historycznego, [w:] L. Koczanowicz, R. Nahirnym, R. Włodarczyk (red.), Narracje – (Auto)
 • biografa – Etyka, Wrocław: 243-253
 • Röskau-Rydel I. (2011), Niemiecko-austriackie rodziny urzędnicze w Galicji 1772–1918. Kariery zawodowe, środowisko, akulturacja i asymilacja, Kraków, (Prace Monografczne, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 588)
 • Starachowicz A. (2012), Sonderaktion Krakau. Wspomnienia z akcji przeciwko profesorom uniwersyteckim w Krakowie (6–10 listopada 1939 roku), wstęp i oprac. K. Starachowicz, F. Wasyl, Gdańsk
 • Stuhr J. (1992), Sercowa choroba, czyli moje życie w sztuce, Warszawa
 • Stuhr J. (2007), Ucieczka do przodu! Jerzy Stuhr od A do Z w wywiadach Marii Malatyńskiej, Kraków
 • Stuhr J. (2008) – skrót S, Stuhrowie. Historie rodzinne, oprac. A. Pawlicka, Kraków
 • Stuhr J. (2012), Tak sobie myślę… Dziennik czasu choroby, Kraków
 • Tazbir J. (2000), Saga wielkiego rodu, [rec. K. Grzybowska, Estreicherowie. Kronika rodzinna,
 • Kraków 1999], „Nowe Książki” 4: 26-27
 • Ulewicz T. (1994), Kraków – polski Rzym (jak, kiedy, dlaczego). Gawęda przysłowioznawcza, [w:] R. Godula (red.), Klejnoty i sekrety Krakowa. Teksty z antropologii miasta, Kraków: 63-76
 • Urbańczyk S. (1946), Uniwersytet za kolczastym drutem (Sachsenhausen – Dachau), Kraków, 1969 Uruszczak W. (2007), Znaczenie Krakowa w rozwoju polskiej kultury prawnej, „Palestra” R. 52, nr 11–12: 152-162
 • Waksmund R. (2009), Kraków w pamięci dzieciństwa. Przyczynek do topiki wspomnieniowej, [w:] A. Baluch, M. Chrobak, M. Rogoża (red.), Kraków magiczny. Motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży, Kraków: 157-169
 • Wójs R. (2009), Artysta w mieście. Przestrzeń Krakowa w prozie Jerzego Pilcha, „Orbis Linguarum” 35: 351-358
 • Ziejka F. (2010), Serce Polski. Szkice krakowskie, Kraków 2010, s. 11-40; także [w:] tegoż, Tu wszystko jest Polska… (O roli Krakowa w życiu duchowym Polaków w wieku XIX), „Rocznik Krakowski” 1996, t. 62: 31-50
 • Znaniecki F. (1970), Znaczenie dokumentów autobiografcznych dla badań socjologicznych, „Kultura i Społeczeństwo” 3, s. 117-127; przedruk z: F. Znaniecki, Przedmowa, [w:] W. Berkan, Życiorys własny, Poznań 1924: III-XVII
 • Zoll A. (2011) – skrót Z, Zollowie. Opowieść rodzinna, współpraca J. Zoll, Kraków
 • Zoll A. (2011), Nie tylko o tym, co było, rozm. przepr. M. Borczak, „Nowe Książki” 4: 4-8
 • Zoll F. (2000), Wspomnienia Fryderyka Zolla (1865-1948), oprac. I. Homola Skąpska, Kraków
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/2851
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_2851
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.