PL EN


2015 | 1 |
Article title

W poszukiwaniu skutecznego remedium na zachowania ryzykowne młodzieży – o projekcie „Weź prawo w swoje ręce...”

Authors
Content
Title variants
PL
In search of effective remedy for youth risk behaviours – about the project “Take the law into your hands…”
Languages of publication
Abstracts
PL
Publikacja poświęcona została prezentacji założeń merytorycznych oraz metodycznych zadania publicznego, przeznaczonego do realizacji w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła 2014-2016”. Autor – twórca i koordynator zadania, prezentuje w niej opis potrzeb wskazujących na zasadność podejmowanej inicjatywy, opis grup adresatów zadania, a także dokonuje charakterystyki poszczególnych działań, których cel wypełnia założenia projektu, to jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa oraz tworzenia bezpiecznego i przyjaznego środowiska w szkołach i innych placówkach edukacyjno-wychowawczych.
EN
The main purpose of the paper is to present substantive and methodical assumptions of the public task, which is implemented under the government programme “Safe and friendly school 2014-2016”. The author, who is a creator and coordinator of the task, presents the description of the needs indicating the validity of undertaken initiative, the description of the target groups and characteristics of individual actions, aspiring to increase the effectiveness of educational and safety prevention and to create a safe and friendly environment in schools and other educational institutions.
Publisher

Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Erikson E., Dzieciństwo i społeczeństwo, przekł. P. Hejmej, Rebis, Poznań 1996.
 • Encyklopedia psychologii, E. Szewczuk (red.), Fundacja Innowacja, Warszawa 1998.
 • EU Youth Report, An EU Strategy for Youth – Investing and Empowering, European Communities, Belgia 2009.
 • Gottfredson D. C., An evaluation of an organization development approach to reducing school disorder, “Evaluation Review” 1987, nr 11(6).
 • Jałoszewski M., Przez lekcje prawa do świadomych obywateli, „Na wokandzie” 2011, nr VIII, s. 59, publikacja dostępna online: http://nawokandzie.ms.gov.pl/numer-8/pomoc-i-edukacja-prawna/przez-lekcje-prawa-do-swiadomych-obywateli.html [17.11.2014].
 • Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. Dz. U. 1991, nr 120, poz. 526.
 • Luthar S. S., Cicchetti D., Becker B., The Construct of Resilience: A Critical Evaluation and Guidelines for Future Work, “Child Development” 2000, nr 7(3).
 • Mazur J., Małkowska-Szkutnik A., Środowisko szkoły a zachowania ryzykowne gimnazjalistów, „«Remedium», Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia” 2007, nr 10 (176).
 • Newcomb M. D., Felix-Ortiz M., Multipleprotective factors for druguse and abuse: Cross-sectional and prospective findings, “Journal of Personality and Social Psychology” 1992, nr 63(2).
 • Ostrowska K., Agresywne zachowania uczniów w świetle badań porównawczych z 1997 i 2003 roku, [w:] Agresja w szkole, Diagnoza i profilaktyka, M. Libiszowska-Żółkowska, K. Ostrowska (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
 • Raport z badania zrealizowanego przez Centrum Badania Opinii Publicznej nt. Przestrzegania prawa i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, Warszawa 2013.
 • Raport z badania zrealizowanego przy Centrum Badań Marketingowych INDICATOR dla Krajowej Rady Sądownictwa, Warszawa 2009.
 • Sierosławski J., Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2011 r. Europejski program badań ankietowych w szkołach ESPAD, Warszawa 2011.
 • Stec M., Edukacja prawna w oczach praktyków, [w:] „Obywatel i prawo VI”. Wybrane problemy i rekomendacje, A. Winiarska (red.), FISP, Warszawa 2012.
 • Stouthamer-Loeber M., Loeber R., Wei E., Farrington D. P., Wikstrom P-OH, Risk and promotive effects in the explanation of persistent serious delinquency in boys, “Journal of Consulting and Clinical Psychology” 2002.
 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, przyjęta przez Radę Ministrów uchwałą nr 104 z dnia 18 czerwca 2013 r. M.P. poz. 640.
 • Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, przyjęta przez Radę Ministrów uchwałą nr 61 z dnia 26 marca 2013 r. M.P. poz. 640.
 • Uchwała nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2011, nr 231, poz. 1375).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003, nr 96, poz. 873)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012, poz. 1356, 2013, poz. 1563 oraz 2014, poz. 822).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/3100
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_3100
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.